Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Stichting Kerkmeijer-de Regt

dhr. KerkmeijerJohan Christiaan Kerkmeijer, geboren 9 december 1875 te Middelburg, kwam in 1896 als tekenleraar aan de toenmalige Hogere Burgerschool naar Hoorn. Hij heeft vele jaren onafgebroken op de bres gestaan voor het behoud van de historische schoonheid in zijn woonplaats en in West-Friesland. Hij deed tevens veel voor de culturele en onderwijskundige ontwikkeling in Hoorn. Hij richtte onder andere op de Vereniging Oud Hoorn, de Concertstichting Johan Messchaert, de Ambachtsschool en was nauw betrokken bij de oprichting van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland en het Teekengenootschap Debutade. Hij overleed te Hoorn op 9 maart 1956.

Christine de Regt, zijn echtgenote, geboren 20 mei 1894 te Rotterdam, was eveneens jarenlang lerares Engels aan de Hogere Burgerschool te Hoorn. Zij had een brede belangstelling voor cultuurhistorische zaken. Op uiterst zorgvuldige en bekwame wijze stelde zij vele catalogi samen voor het Westfries Museum te Hoorn. Zij werkte mede aan de vertaling van VVV-gidsen te Hoorn en tijdens de bezettingsjaren schreef zij het later gepubliceerde journaal "Hoorn in de verdrukking". Zij overleed te Hoorn op 5 november 1946. 

De heer en mevrouw Kerkmeijer brachten hun nalatenschap onder in een fonds, genaamd "Kerkmeijer-de Regtstichting". Bij voldoende opbrengsten uit dat fonds kunnen bijdragen worden verstrekt ten behoeve van herstel en instandhouding van monumentale roerende en onroerende goederen in Hoorn. 

De stichting werd in 1956 operationeel. De drie bestuursleden worden aangewezen door het Westfries Museum, de Vereniging Oud Hoorn en de Rotterdamsche Bank, thans ABN AMRO. Als zodanig fungeren: Mr. J. Schaper - voorzitter, Drs. A. van Weel - secretaris, Hr. J. Wigard - penningmeester. Het financieel toezicht dient opgedragen te zijn aan een onafhankelijk en wettelijk erkend accountantsbureau. 

Devies: "Monumentenbehoud ons aller behoud"

"Kerkmeijer-de Regt" verleent ook thans nog op velerlei gebied financiële hulp om cultuurhistorisch erfgoed in stand te houden. Om een aantal voorbeelden te noemen: het herstel van ex- en interieur van openbare gebouwen en particuliere monumenten, museale voorwerpen uit Hoorn e.o., Hoornse schilderijen, hekwerken, gevelstenen etc. Het stichtingsbestuur staat pal voor het devies: "Monumentenbehoud, ons aller behoud"; 

Ondanks een zeer zorgvuldig beheer, kan lang niet altijd worden voldaan aan alle aanvragen om ondersteuning. Het stichtingsbestuur doet gaarne een beroep op allen die de monumentenzorg onmisbaar en waardevol achten, om een eenmalige bijdrage over te maken op: 

rekeningnummer 47.53.73.898 ten name van penningmeester Kerkmeijer-De Regtstichting Hoorn ABN AMRO, postbus 31, 1620 AA Hoorn.

Correspondentie-adres:
Stichting Kerkmeijer-de Regt, Noorderstraat 18A, 1621 HW Hoorn, Tel. 0229 - 216449, Email: vanweel@quicknet.nl