Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Vragen over verkoop en nieuwe bestemming Noorderkerk.   (25-04-2017)

Noorderkerk<br>Kleine NoordNu de Noorderkerk niet meer in beeld is voor het vestigen van de openbare bibliotheek, maar verkocht is aan  de Coöperatie Westfries Cultuur Goed worden er door meerdere fracties vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het verdwijnen van de openbare functie van de Noorderkerk, waar veel subsidie in is gebracht en het concurrerend kunnen zijn tov Oosterkerk en Park Schouwburg geeft een reeks van vragen die aan de orde moeten komen. Diverse organisaties als bijv. de Vereniging Oud Hoorn zijn gevraagd een standpunt in te nemen.  

De Noorderkerk wordt hier beschreven. Een zoekopdracht op onze website met het woord Noorderkerk geeft u aanvullende informatie.

 Hieronder treft u de brief en de vragen aan.

-------------------------------

Aan College van Burgemeester en Wethouders Hoorn

 

Betreft: vragen art. 36 R.v.O. over verkoop en nieuwe bestemming Noorderkerk.

Hoorn, 25 april 2017

 

Geacht College,

De Kerkenraad PKN Hoorn-Zwaag-Blokker heeft het plan de Noorderkerk, het oudste rijksmonument in Hoorn, voor € 500.000,- te verkopen aan de Coöperatie Westfries Cultuur Goed. De Noorderkerk zal door de Coöperatie gebruikt gaan worden als sociëteit en voor de verhuur voor activiteiten die nu op andere locaties plaatsvinden. Door de verkoop aan de Coöperatie zal de Noorderkerk geen maatschappelijke of openbare functie meer houden. De verhuuractiviteiten zullen concurrerend zijn voor met name de ongesubsidieerde Oosterkerk en schouwburg Het Park.

De Noorderkerk is door geldinzamelingsacties en met monumentensubsidies van het rijk en de gemeente in de vorige eeuw twee maal gerestaureerd en onderhouden. Daardoor is de Noorderkerk niet alleen van de kerkgemeenschap maar feitelijk religieus erfgoed van de hele Hoornse gemeenschap geworden. Het is daarom opmerkelijk dat de Noorderkerk niet voor de Hoornse gemeenschap beschikbaar komt maar eigendom wordt van een aantal particulieren verenigd in een Coöperatie.

Al in 2007 en 2009 pleiten de fracties van VVD en Fractie Tonnaer voor de vestiging van de Centrale Bibliotheek in de Noorderkerk. Dit idee is ontstaan door de vestiging van boekwinkels en bibliotheek in historische kerkgebouwen in Maastricht, Zutphen en Zwolle.

Dankzij de eventuele vestiging in de Noorderkerk krijgt de bibliotheek nieuwe en betere vooruitzichten. Op de huidige locatie in de Wisselstraat is de bibliotheek onvindbaar voor bezoekers. De bibliotheek verdient het op een betere en goed zichtbare locatie gevestigd te zijn. De Noorderkerk en bibliotheek vormen de meest geschikte combinatie voor een succesvolle toekomst. Om de vestigingsmogelijkheden, kosten van onderhoud, verbouwingskosten, exploitatielasten en de aanpassingsmogelijkheden te beoordelen, is ¾ jaar geleden een werkgroep gevormd met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente Hoorn en de bibliotheek. Door de werkgroep zijn er gesprekken gevoerd met de Kerkenraad PKN over de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk. De vraag speelt of de twee partijen voor de overname van de Noorderkerk dezelfde kansen kregen hun plannen te presenteren en of niet teveel en uitsluitend is gekeken naar de financiële bijdrage voor de overname van de kerk.

In ieder geval is het toekomstig gebruik van de Noorderkerk zeer verschillend. De Coöperatie Westfries Cultuur Goed is geen openbare organisatie, heeft geen kennis en ervaring met restauratie en onderhoud van monumenten en heeft slechts het plan de Noorderkerk als sociëteit en als verhuurlocatie te gebruiken. De verhuuractiviteiten zijn vaag en vermoedelijk concurrerend voor de Oosterkerk en schouwburg Het Park.

De combinatie gemeente Hoorn en Bibliotheek zorgt er voor dat de Noorderkerk voor iedereen toegankelijk blijft. Bovendien heeft de gemeente Hoorn kennis en ervaring met de restauratie en het onderhoud van monumenten. Door de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk wordt de levendigheid op de Kleine Noord en Veemarkt e.o. vergroot.

Met de keus voor de Coöperatie heeft de Kerkenraad laten blijken meer waarde te hechten aan geld tegenover een goede openbare en maatschappelijke bestemming tot bibliotheek van de Noorderkerk. De nieuwe vestiging van de bibliotheek is goed voor de Hoornse gemeenschap, voor behoud van het oudste rijksmonument in onze stad, de levendigheid van de Kleine Noord en Veemarkt e.o. en voor de toekomst van de bibliotheek.

Over de afwijzing zal de gemeente en de bibliotheek zeer teleurgesteld zijn. Wij willen u aanraden deze teleurstelling om te zetten in nieuwe inspanningen voor het alsnog verkrijgen van de Noorderkerk ten behoeve van de bibliotheek. Besef daarbij dat in bijbelboek Genesis staat “Issachar is een sterke ezel, liggend tussen de manden”, vertaald betekent dit “niet bij de pakken neerzitten”.

Gelet op bovenstaande stellen wij u overeenkomstig art. 36 van het Reglement van Orde de volgende vragen stellen:

Is de informatie juist dat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed de Noorderkerk voor € 500.000,- aankoopt voor sociëteits-activiteiten en verhuur;Hoe uitgewerkt zijn de plannen van de gemeente + bibliotheek voor de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk. Heeft de gemeente + bibliotheek naast een goed plan ook een geldbedrag geboden voor de aankoop van de Noorderkerk;Via het NHD 21-04-2017 laat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed weten dat het karakter van de kerk bewaard blijft. Hoewel het bewaren van het “karakter” nietszeggend is gaan wij ervan uit dat nauwelijks iets aan het interieur van de kerk wordt veranderd. Toch blijkt een eerste stap tot verandering te worden gezet. De Coöperatie wil een glazen ruimte in de kerk bouwen voor 150 zitplaatsen. Is voor deze bouw en eventueel andere veranderingen een monumentenvergunning aangevraagd en verkregen;Bij de Noorderkerk behoort ook een kleine winkel en een kosterswoning. De winkel en kosterwoning vormen één geheel met de kerk. Deelt u onze vrees dat de winkel en woning apart verkocht gaan worden en zo los komen te staan van de Noorderkerk;Is het mogelijk dat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed na aankoop de Noorderkerk verhuurd of overdraagt aan de bibliotheek;Wil het college samen met de bibliotheek zich blijven inspannen voor de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk en hierover verslag uitbrengen aan de gemeenteraad ?

 

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer,

Dick Bennis, namens fractie CDA

Marjon van der Ven, namens fractie VVD

Jeroen van der Veer, namens fractie PvdA

Mathé van Stralen, namens fractie SP

Joke van der Meij, namens fractie Hoorn Lokaal

Jos Kamminga, namens fractie Groen Links

 

Nieuwsarchief