Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Drie nieuwe ereleden voor Oud Hoorn   (30-04-2003)

Op dinsdag 15 april j.l. werd in "Huis Verloren" aan de Kerkstraat te Hoorn de voorjaarsledenvergadering van de Vereniging Oud Hoorn gehouden. Naast diverse andere belangrijke agendapunten stond ook de benoeming van ereleden op de agenda. Het was alweer enige tijd geleden dat de vereniging deze eervolle titel aan een verdienstelijk lid had toegekend. Daarom was het opmerkelijk dat er nu sprake was van meerdere personen.
Dit had te maken met het voorgenomen aftreden van de bestuursleden Arie Boezaard en Leo Hoogeveen. Daarnaast zou echter ook Femke Uiterwijk zich in het vervolg erelid mogen noemen. Het voorstel van het bestuur om deze zéér verdienstelijke leden tot erelid te verheffen werd met algemene stemmen aangenomen.

Leo Hoogeveen
Als eerste was daar Leo Hoogeveen: niet weg te denken binnen de vereniging. Leo was dan ook maar liefst 25 jaar bestuurslid. Daarvan was hij tot 1985 secretaris van het bestuur waarna hij de functie van archivaris van Albert de Graaf over nam. Ook stond Leo in 1978 aan de wieg van het kwartaalblad. Een van zijn eerste artikelen ging over de Archiefdienst Westfriese Gemeenten. Op een paar jaar onderbreking na, is hij steeds redacteur geweest van wiens hand gedegen artikelen het licht zagen. "Hij beheert, tot 1995, onze documentaire verzamelingen bestaande uit boeken, tijdschriften, knipsels, foto's, dia's en de overige roerende goederen van de vereniging. En ondertussen hamert hij in bestuursvergaderingen op het belang van parate historische kennis van stad en vereniging onder het motto: wie zijn geschiedenis niet kent, begrijpt niets van het heden. Leo is scherp, kritisch, loyaal en bewogen en bovenal een perfectionist. Een eigenschap met eigen valkuilen". Aldus voorzitter Ton van Weel die vervolgens aan de vergadering vraagt Leo te benoemen tot erelid. Daarna kreeg Leo Hoogeveen als eerste de nieuwe, bij de titel erelid behorende goud-zilveren Oud Hoorn-speld uitgereikt.

Arie Boezaard
Het tweede statutair aftredende bestuurslid dat zich niet herkiesbaar had gesteld was Arie Boezaard. Ook Arie kan terugzien op een lange en verdienstelijke loopbaan als bestuurslid en wel vanaf juni 1980. Met Arie Boezaard had Oud Hoorn een bestuurslid dat monumentaal Hoorn op de kaart heeft gezet. "In 1976 komt Arie naar Hoorn: de stad met zijn verpauperde binnenstad heeft  energieke kerels nodig die met gevoel voor de eeuwenoude geschiedenis de rehabilitatie aanpakken. Met Arie haalt Hoorn het paard van Troje binnen: zijn superieuren krijgen geen greep op hem. Feilloos voelt Arie aan hoe het spel gespeeld moet worden, hij is slim. Bestuurslid van Oud Hoorn wordt hij in juni 1980 en daarmee versterkt hij het hervonden elan, ingezet eind jaren zeventig. Arie is goed ingevoerd, weet van beide kanten: lokale overheid en verenigingsbestuur, hoe men denkt. Hij kent de monumentenwereld en de monumentenwereld kent hem: de Rijksdienst, Heemschut, Vereniging Hendrik de Keyser, het Cuypers Genootschap, Vereniging Open Monumenten, de Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming, het ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Tegenwoordig zeggen we: die Arie, die heeft me toch een netwerk!", aldus omschreef voorzitter Ton van Weel de vele verdiensten van Arie Boezaard.
Dit was echter nog lang niet alles: bij het 65-jarig bestaan van de vereniging in 1982 initieert Arie de uitgave "Hoorn, huizen, straten, mensen".  Deze majestueuze uitgave is een must voor iedereen die Hoorn lief heeft. Het imposante boekwerk is inmiddels al een vrijwel onbetaalbaar collectorsitem geworden. 
Ook voor Arie Boezaard was er de nieuwe goud-zilveren Oud Hoorn-speld. Arie heeft toegezegd graag adviseur te willen blijven van onze vereniging. De vereniging zal dan ook in de toekomst maar al te graag gebruik maken van zijn kennis van zaken.

Femke Uiterwijk

Als er iemand is die voor het erelidmaatschap van de Vereniging Oud Hoorn in aanmerking komt is het zeker wel Femke Uiterwijk. Zij behoort tot de categorie mensen voor wie niets te veel is zolang het de vereniging aangaat. Dat begon al in 1977 toen aarzelend de zomeravondwandelingen van de grond kwamen. Samen met Bas Baltus zoekt zij de teksten uit, graaft in Hoorns verleden en verzamelt documentatiemateriaal.
Voorzitter Ton van Weel herinnert in zijn woorden aan al deze feiten. "Op dit moment is het leiden van een groep belangstellenden langs gevels misschien de gewoonste zaak van de wereld. Dat was het echter niet bij de aanvang. Dat was pionierswerk, met hoogstwaarschijnlijk, knikkende knieën. Femke deed het, zelfs op de meest ongure tijden en omstandigheden.
In 1984 treedt zij toe tot de redactiecommissie van het kwartaalblad, onder andere met de rubriek: "Kent U Hoorn ook zo?" Haar adres is Oud Hoorns contactadres en voor informatie over de vereniging en haar blad moet men bij haar zijn. Zij groeit in die rol en krijgt gaandeweg steeds grotere verantwoordelijkheden. Vriendelijk doch strenge contactvrouw tussen auteurs en redactie, tussen redactie en producent, tussen producent en drukker. Wanneer Bas Baltus overlijdt in 1994 neemt Femke haast natuurlijk de leiding van de bouwkunstcursus van hem over. Zij doet dat tot op de dag van vandaag. En nu, in 2003, vieren we 25 jaar bouwkunstcursus. Oud Hoorn is daar fier op", aldus Ton van Weel.
"Zelden doen we tevergeefs een beroep op je. Dat was ook zo toen het bestuur je vroeg de vereniging te vertegenwoordigen in de Stichting De Hoornse Schouw. Femke: in feite ben jij voor ons het prototype van de ideale vrijwilliger. Er altijd zijn wanneer het nodig is met kennis van zaken. Voor die instelling danken wij jou uit de grond van ons hart. Als de leden ermee instemmen, verleent de vereniging jou bijzonder graag het erelidmaatschap. Wie isdaar voor?."
Het antwoord op deze laatste vraag van voorzitter Ton van Weel liet zich raden. Met een daverend applaus gaven de aanwezigen te kennen het maar al te eens te zijn met het voorstel van het bestuur. Vervolgens kon dan ook Femke Uiterwijk het nieuwe Oud Hoorn-insigne uit handen van Ton van Weel in ontvangst nemen.
 

 

 

Nieuwsarchief