Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Lid in de Orde van Oranje Nassau   (14-10-2006)

Op de najaarsledenvergadering kreeg Ton van Weel, na twintig jaar bestuursfuncties te hebben vervuld, de versierselen behorend bij het Lidmaatschap van  de Orde van Oranje Nassau. (Zie foto en persbericht Gemeente Hoorn onder in dit bericht)  Onder leiding van Ton werden nog diverse onderwerpen aan de orde gesteld: de bloemenkiosk, het onterecht intrekken van de monumentenstatus van de Technische School Hoorn (Zie 2e zaagtandbrief), de noodzaak aanslagen op de historische stad kritisch te volgen etc. Voor Ton de voorzittershamer overdroeg aan Egbert Ottens zette hij Henk Saaltink nog even in de schijnwerpers. Henk zet een punt achter zijn alom gewaardeerde redactielidmaatschap van het Kwartaalblad. 

 

De Stichting Oosterkerk kreeg daarna een cheque overhandigd van 10.000 Euro. Deze bijdrage aan de bestrijding van de boktor, welke eerst gesteld was op 5.000 Euro, is verhoogd nadat het bestuur in de voorjaarsledenvergadering gevraagd was het bedrag te heroverwegen. 

Egbert Ottens werd vervolgens bij acclamatie en zonder tegenstemmers gekozen tot bestuurslid en voorzitter. Hij lichtte in het vervolg van de vergadering de plannen toe die in 2007 worden uitgevoerd om het 90-jarig bestaan van de vereniging te vieren. (Zodra de plannen concrete vormen hebben zullen we die opnemen in de aktiviteiten-kalender op deze website)

Het afscheid van Ton van Weel, met speech van Nelleke Huisman kreeg een voor Ton onverwacht moment toen de Loco-burgemeester de heer van Es het woord ging voeren en de versierselen van het Lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau aan hem uitreikte. 

 

Koninklijke onderscheiding voor de heer A.G.F. van Weel

Persbericht Gemeente Hoorn d.d.: 14 oktober 2006

Op zaterdag 14 oktober 2006 heeft locoburgemeester J.H. van Es tijdens de najaarsledenvergadering van de Vereniging Oud Hoorn in de Oosterkerk een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer A.G.F. van Weel uit Hoorn. De heer Van Weel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Onderscheiding voor T. van Weel De heer A.G.F. van Weel is op 16 september 1946 in Castricum geboren. Op 1 augustus 1979 trad hij in dienst als docent aardrijkskunde aan het Werenfridus Lyceum in Hoorn. Van 1980 tot 1985 leidde de heer Van Weel als voorzitter van de
fusiecommissie de fusie tussen het Werenfridus Lyceum en de Aloysius Mavo. Vanaf oktober 1986 tot op de

dag van vandaag is hij conrector van het Tabor College locatie Werenfridus. De heer Van Weel nam op de najaarsledenvergadering afscheid als bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Oud Hoorn.

Vereniging Oud Hoorn
De Vereniging Oud Hoorn is in 1917 opgericht, levert sindsdien een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en volgt daarbij kritisch nieuwbouwplannen. Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn, met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan.

De heer Van Weel is al vanaf 1986 actief binnen de vereniging; van 1986 tot 1994 als secretaris en vanaf 1994 als voorzitter. Daarnaast vervulde hij een aantal hiermee samenhangende bestuursfuncties:

Stichting Monumenten Oud Hoorn (vanaf 1991 tot 1994 als secretaris en vanaf 1994 als voorzitter). Deze stichting beheert de vier rijksmonumenten die zij in eigendom heeft;Publicatiestichting Bas Baltus (vanaf 1996 als secretaris). Deze stichting, waarin naast Vereniging Oud Hoorn ook Stichting Stadsherstel en de gemeente Hoorn participeren, stelt zich ten doel om publicaties op historisch en bouwhistorisch terrein van de stad Hoorn en omgeving uit te geven;Stichting Maquette Hoorn anno 1650 (vanaf 1997 als voorzitter). Deze stichting draagt zorg voor het beheer en de tentoonstelling van de maquette die staat opgesteld in het museum van de 20e eeuw;Redactiecommissie Kroniek van Velius (vanaf 1996 als voorzitter). Bij de Vereniging Oud Hoorn is een groep vrijwilligers bezig met de hervertaling van zijn kroniek. De werkgroep hoopt in 2007 het boek in hedendaags Nederlands met aantekeningen te publiceren;Stichting Kerkmeijer-de Regt. In 2005 heeft Vereniging Oud Hoorn de heer Van Weel voorgedragen als bestuurslid van deze stichting. Stichting Kerkmeijer-de Regt stelt zich ten doel geldelijke steun te verlenen aan doelen van cultuurhistorische en monumentale aard.

 

Nieuwsarchief