Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Oostereilandbrug (dossier) + bezwaarbrief bewoners   (31-10-2009)

oostereilandbrug

Het buurtverzet tegen de verbreding van de Oostereilandbrug is al geruime tijd aan de gang. Deze brief van 28-09-2010 is net op tijd op het stadhuis afgegeven om mee te doen in de bezwaarprocedure. De indieners schrijven ons: "Dus we zijn net op tijd. Een en ander kwam doordat de bouwtekeningen nogal laat in ons bezit kwamen."

----------------------------------------------------

Na onderstaande brief van de bewoners is op 30 oktober 2009 onderstaand bericht + foto's verzonden aan de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften van de Gemeente Hoorn. Ingegaan wordt op start van werkzaamheden, waardoor bezoek aan de commissie niet zonvol wordt geacht, maar bezwaar wel gestand gedaan wordt. De gevolgen van de werkzaamheden worden via diverse foto's in beeld gebracht, waardoor werk enige tijd is stilgelegd.

----------------------------------

Aan de Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Hoorn,

T.a.v. de heer M.Klarenbeek (secretaris)

Geachte heer Klarenbeek,

Bij deze dank ik u voor de uitnodiging voor de vergadering van uw commissie op 10 november 2009. Ik had graag van deze uitnodiging gebruik willen maken maar het heeft weinig zin om mijn bezwaar tijdens de betreffende vergadering toe te lichten, daar het landhoofd voor de toekomstige brug aan het Hoofd al is gerealiseerd. Daarom zal ik dan ook geen gebruik maken van uw uitnodiging. Wel blijf ik mijn bezwaar gestand doen.

Als aanvulling op mijn bezwaarschrift kan ik u mededelen dat de realisatie van dit landhoofd de nodige schade heeft veroorzaakt. Grote scheuren in de onlangs gerestaureerde zeemuur aan het Hoofd en in de voorgevel van een woning aan Achter op ’t Zand. Het werk is dan ook enige tijd stilgelegd! (zie bijlagen foto’s)

scheurenindemuuraanhethoofd

Scheuren in kademuur

scheurenindemuuraanhethoofd

Scheuren in kademuur

scheurenindemuuraanhethoofd

Scheuren in kademuur

scheuringevelachterophetzand

Scheur in gevel Achter op 't zand

wijkendevoorgevels

wijkende voorgevels

schadeaanpatatkraamhoofd

Schade aan patatkraam Hoofd

Het is mij meer dan duidelijk dat het College van Burgemeester en Wethouders zich niet stoort aan de mening van de burger. Overigens geldt dat in dit geval ook voor het advies van uw commissie. Dit wordt als het ware mosterd na de maaltijd.


Een vergelijkbaar geval is de verleende vergunning in week 43 van dit jaar voor het plaatsen van een tijdelijke loopbrug van Achter op ’t Zand naar het Oostereiland. Daar kan nu officieel bezwaar tegen worden aangetekend, maar de werkzaamheden aan deze brug zijn in augustus (week 34) al begonnen en 3 september 2009 was deze brug gereed.
Het zal u duidelijk zijn dat ik de handelswijze van het college niet democratisch en zeer laakbaar vind.

Ik wens u en de commissie veel sterkte met het advieswerk aan het autocratische bestuur van de gemeente Hoorn. Met betrekking tot bovenstaande zaken lijkt het mij alleen maar zonde van de tijd en moeite van de commissieleden.

Hoogachtend,
Fred R. Droste,
Hoofd 11 - 1621 AM - Hoorn.

Afschriften:

- Bestuur van de Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier.
- Bestuur Vereniging Oud Hoorn.

------------------------------------------------------------------

De buurtbewoners van het Oostereiland vragen zich in bijgaande brief af waarom de redactie van het NHD, Dagblad voor Westfriesland zonder hoor en wederhoor of beschrijving van de totale impact, het persbericht van 14 augustus van de Gemeente Hoorn zo zonder commentaar geplaatst heeft op 22 augustus. Zij verwijzen in hun brief naar het dossier Oostereilandbrug op deze site.

----------------------------------------------------

In de week na de Hoornse kermis beginnen volgens dit persbericht van de Gemeente Hoorn de voorbereidingen voor een nieuwe brug tussen het Hoofd en Oostereiland. Begonnen wordt met het plaatsen van een tijdelijke noodbrug voor voetgangers en het omleggen van kabels en leidingen. Zodra dit is gebeurd, wordt begonnen met het vernieuwen van het landhoofd. Inmiddels is ook het ontwerp voor de nieuwe brug gereed. Zie hier een foto-impressie

-------------------------------------------

De bewoners van het Havenkwartier melden ons dat zij het een trieste zaakvinden, dat het gemeentebestuur zo gemakkelijk de brug van de monumentenlijst kan afvoeren zonder rekening te houden met vastgestelde procedures. Met informatieverstrekking naar de betrokken bewoners vind men hetniet anders. Hiertegen is dan ook ernstig bezwaar gemaakt. Zie ter informatie de brief aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad, het gemaakte bezwaar, gericht aanhet College van B en W., plus de lijst van ondertekenaars.
De bewoners melden verder dat zijvanmorgen van de heer B. Haring, toezichthouder van de gemeente Hoorn vernomen hebben, dat volgende week woensdag met de werkzaamheden zal worden begonnen. Dit alles terwijl de vergunning nog niet is verleend, dus er officieel geen bezwaar kan worden gemaakt!

-----------------------------------------

In de raadscommisie van 16 juni 2009 is met alleen de stem van Roger Tonnaer tegen besloten de brug vande monumentenlijst te halen. De meeste fracties waren uiteindelijk over de vormgeving niet te spreken en er is dan ook nadrukkelijk aangegeven dat hier nog naar gekeken zal worden. De door Egbert Ottens vanuit de Vereiniging Oud Hoorn naar voren gebrachte argumenten om zowel de procedure als het besluit te heroverwegen treft u hier aan.

Uiteindelijk gingen de anderen dus met meer of minder tegenzin akkoord. Gaat de raad ook voor betonnen Oostereilandbrug?
Op 30 juni bespreekt de gemeenteraad een voorstel voor sloop en vernieuwing van de brug naar Oostereiland. Voorgesteld wordt de brug van de gemeentelijke monumentenlijst te halen en te vervangen door een geheel nieuwe brug. De nieuwe brug moet minimaal 5,5 meter breed worden en moet ten minste 30 ton kunnen dragen. B en W stellen voor de 30 meter lange brug in beton uit te voeren, omdat zo’n brug het minste onderhoud vraagt en ook aanzienlijk minder kost dan een houten brug of een combinatie van hout en staal.

oostereilandbrug
De huidige, houten brug stamt uit 1975. Sommige delen van de brug (palen) dateren uit de periode 1949/1955 en onder de brug is het een ratjetoe van balken, platen en ijzeren buizen. De brug is volgens B en W historisch niet zeer waardevol, maar levert wel een karakteristiek beeld op. Daarom is onderzocht of het mogelijk is de brug te restaureren zoals is gebeurd bij het Houten Hoofd. Dit blijkt niet mogelijk.

Veel meer gebruikers
Omdat het eiland na restauratie veel meer bezoekers en bewoners zal hebben en er riviercruiseschepen aanleggen moet de brug ook voor hulpdiensten goed toegankelijk worden. Dat is nu niet het geval. De huidige brug is niet zwaar en niet breed genoeg. Omdat de brug 30 meter lang is, moeten auto’s elkaar in geval van calamiteiten kunnen passeren. Daarom is gekozen voor een brug van 5 meter met twee "schrikstroken" van elk 25 centimeter.

oostereilandbrug


Minder onderhoud
Bij de keuze voor een betonnen brug heeft vooral het noodzakelijke onderhoud zwaar meegewogen. Het dek van een houten brug moet na dertig jaar compleet vervangen worden en een houten brug heeft een levensduur van ongeveer veertig jaar. Bij onderhoud zal de enige toegang tot het eiland voor langere tijd gestremd zijn. Een betonnen brug gaat minimaal 75 jaar mee, al is ook daar na vijftien jaar onderhoud nodig. Op 30 juni moet de gemeenteraad een besluit nemen over de brug. Het gaat dan om het afvoeren van de brug van de gemeentelijke monumentenlijst en de uitgangspunten voor een nieuwe brug. Die gaan over de breedte, het draagvermogen en de uitvoering. De raad wordt verder gevraagd het benodigde geld voor de nieuwe brug beschikbaar te stellen.

Bron: www.oostereiland.nl(op basis van persbericht Gemeente Hoorn)

Het hieronder genoemde plan is in de Commissie Monumenten en Welstand negatief geadviseerd. De voorgestelde ingrepen aan de zijde van het hoofd en op het eiland worden zeer negatief beoordeeld. De brug is een monument, er zijn vooralsnog geen goede redenen om de brug van de lijst te halen. Brug is te leuk om te slopen en er is geen plan van de buitenomgeving waarin dit plan zou passen.

Gevangenis. Architect had een volstrekt chaotische presentatie. Commissie kon zich daardoor geen goede mening vormen. Over twee weken is er een nieuwe bijeenkomst, speciaal hiervoor. Er dreigen donkeren wolken, realisatie komt in gevaar. Architect wil eigen stempel drukken op het plan waardoor het gebouw wordt aangetast. Plannen zijn in strijd met monumentenvergunning. Subsidie is gekoppeld aan vergunning. Grootste deel van de ingrepen zijn volstrekt onnodig.

In aansluiting op de eerdere berichtgeving mbt de verbreding van de Oostereilandbrief lazen we op 24-03-09 in de nieuwsbrief van de Gemeente Hoorn dat er inmiddels 400.000 Euro beschikbaar is gesteld door de provincie.

Klik hier voor het bericht uit de nieuwsbrief.

Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn ontving onderstaande notities met toelichtende foto's (zie bijlage) mbt de verbreding van de Oostereilandbrug van de heer Fred Droste, wonend aan het Hoofd te Hoorn. Inmiddels schreef de heer Droste ook het projectbureau en de gemeenteraad aan met een reactie opnieuwbrief nr7 van de Gemeente. In de reactie maakt de heer Droste duidelijk dat er nogal wat verschillen gehanteerd worden in de maatvoering van wegen en bruggen, waarbij hij stel dat de maatvoering voor de Oostereilandbrug veel te ruim wordt gesteld.

Klik hier voor de reactie opNieuwbrief nr 7 van de Gemeente

Eerste notitie van de heer Droste:

"Volgens een bericht in de krant moet de huidige brug Oostereilandbrug van 4 tot 8 meter (n.b. brief van Gemeente spreekt van 4 tot 7meter) verbreed worden. Ook doet het verhaal de ronde dat deze brug aangepast dient te worden om auto's van de brandweer doorgang te verlenen. Als dat zo is lijkt me dat de omgekeerde wereld. Men dient bij de aanschaf van brandweerwagens wagens rekening te houden met de bestaande infrastructuur van de oude binnenstad.

Als men met de auto naar het Oostereiland wil rijden dient men gebruik te maken van een aantal straten en stegen van het havenkwartier. (Zie bijlage.)

Komend van de Westerdijk rijdt men richting West, vervolgens de Paardensteeg, Italiaanse Zeedijk en het Hoofd. Komend van de van de oostzijde van de stad rijdt men Kleine Oost, Kleine Oostbrug, Grote Oost, Wijdebrugsteeg, Appelhaven, Wijdesteeg, West vervolgens de Paardensteeg, Italiaanse Zeedijk en het Hoofd.
Vanaf het Oostereiland naar de oostzijde van de stad is de route het Hoofd, Veermanskade, Hoge Brug, Oude Doelenkade, Slapershaven, Kleine Oostbrug en Kleine Oost. Wil men naar de westzijde van de stad dient men na de Veermanskade, de Nieuwendam, de Wijdesteeg en het Achterom te rijden.

De breedste rijbanen in het havenkwartier treft men aan op de Appelhaven ca. 5 meter, het West 4 meter 30, het Hoofd 4 meter 10, op de brug naar het Oostereiland 3 meter 70 en de Wijdesteeg 3 meter 70. De overigen straten hebben rijbanen van 3 meter tot 3 meter 60. Deze afmetingen en verkeersdrempels dwingen de automobilist ertoe om rustig te rijden.

Een apart voetgangersgedeelte op de brug aan te leggen behoeft ook niet. Er zijn immers meerdere straten in het havenkwartier waar geen extra voorzieningen zijn getroffen voor voetgangers.
Deze straten zijn: , Achter op 't Zand, Appelhaven tussen Appelsteeg en Wijdesteeg, Bierkade, Brouwerijsteeg, Gedempte Appelhaven, Lindestraat, Mallegomsteeg, Melknapsteeg, Nieuwendam, Pompsteeg tussen Ital. Zeedijk en Achter op 't Zand, Venidse, Vijzelstraat, Wijdesteeg.

Conclusie en Advies:

Daar de aan- en afvoerstraten naar het Oostereiland slechts verkeer van maximaal 3 meter breedte toelaten is er geen enkele aanleiding is om de brug naar het Oostereiland te verbreden en hiermede de kleinschalige infrastructuur van het havenkwartier aan te tasten.

Daar het beleid van de gemeente erop gebaseerd is dat de te treffen ontwikkelingen op het Oostereiland niet verkeersaantrekkend mogen zijn, zal het toekomstige verkeer over genoemde brug van beperkte omvang zijn. Dus niets staat het onderstaande advies in de weg.

Om de veiligheid van voetgangers in het havenkwartier te waarborgen is een betere en zeer zeker goedkopere oplossing grote delen van het havenkwartier tot woonerf te bestempelen. Tevens zal daardoorhet vele doorgaande verkeer in de wijk (om de verkeerslichten (5x) aan de Provincialeweg N506 te ontwijken) weinig gebruik meer maken van de straten in het havenkwartier.

Immers automobilisten moeten op een woonerf stapvoets rijden. Volgens de wet is dit
8 km/uur (gedoogbeleid van de politie tot 12 km/uur). Dit geldt ook voor (brom)fietsers.
Het rijdend verkeer mag de voetgangers niet hinderen. Voetgangers en spelende kinderen mogen op hun beurt auto's niet tegenhouden of onnodig belemmeren.

Hoorn, 5 maart 2009 Fred R. Droste,
Hoofd 11 te Hoorn."

Bijlage:

afmetingen en foto's van een aantal straten en stegen van het Havenkwartier (adobe reader is voor openen vereist)

Hoogwaterkering Oostereilandbrug

aanbiedingsbrief brug oostereiland juni 2009

raadsvoorstel brug oostereiland juni 2009

raadsbesluit brug oostereiland juni 2009

Eerder verscheen in deze rubriek Actueel:

Voorbereidingen voor restauratie en opknappen Oostereiland in volle gang.

 

Nieuwsarchief