Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie najaarsledenvergadering   (11-10-2019)

oudhoornIn het welkomstwoord werd door de voorzitter Jaap van der Hout aandacht besteed aan het overlijden van Jelly Drijfhout. Als Vereniging Oud Hoorn zijn we uiterst verdrietig over het overlijden van ons bestuurslid Jelly Drijfhout. In april 2016 werd zij benoemd als bestuurslid.  Zij heeft met haar kenmerkende passie en visie vorm gegeven aan het onderwerp 'jeugdeducatie'. Mede dankzij haar werden in 2017 en 2018 de stadswandelingen voor de schooljeugd 'Held of Schurk?' en 'Verdien ik een standbeeld?' een groot succes. Daarom werd Jelly nog in de ledenvergadering van 17 april 2019 met groot applaus herbenoemd voor een nieuwe periode. We wisten toen al dat ze ziek was maar er was toen nog goede hoop.

Jelly DrijfhoutOp 26 september bezochten de vertellers van haar Educatieproject "Wat zou ik vroeger willen worden?" haar in hun kostuums van smid, bakker, visvrouw, chirurgijn en timmerman in het ziekenhuis. Dit werd door Jelly zeer op prijs gesteld.

Jelly was een bescheiden mens met grote visie een bijzondere, belezen en bevlogen vrouw, met grote belangstelling voor de medemens. Wij bij Oud Hoorn hebben met pijn in ons hart afscheid genomen van Jelly, en zijn buitengewoon dankbaar voor de periode dat zij bij onze vereniging actief was. Jelly Drijfhout zal gemist worden in onze stad Hoorn. 

juni 2019Dit jaar staat in het teken van de Gouden Eeuw. Ook ons wandelseizoen stond deels in het teken van de Gouden Eeuw. We hebben dit jaar een record aantal wandelaars gehad, 1511 wandelaars wandelden mee. In onze expositieruimte is aandacht besteed aan de Gouden Eeuw in de vorm van een expositie over de motor achter het succes van de Gouden eeuw, de Hoornse uitvinding het Fluitschip. Een succesvolle en mooie expositie. Ieder van u heeft natuurlijk de glossy over de Gouden Eeuw in zijn brievenbus gevonden. Een prachtige en bijzondere uitgave van ons kwartaalblad. De redactie is een groep die altijd op de achtergrond dit hart van onze vereniging verzorgt.

Jaap:
Al deze geslaagde invullingen rond het thema de Gouden Eeuw wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwiligers, dit is het moment om hen in het zonnetje te zetten mag ik van u een daverend applaus voor onze vrijwilligers?

Verslag voorjaarsledenvergadering
Behoudens kleine tekstcorrecties welke meegenomen worden in het verslag van deze vergadering werd het verslag akkoord bevonden met dank aan de secretaris Matt Wever.

Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
DijkverzwaringAls vereniging zijn we niet zo van het indienen van bezwaarschriften, zienswijzes en dergelijke. Soms ontkomen we er niet aan. De werkgroep Stadsontwikkeling heeft de afgelopen jaren de plannen rond de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam gevolgd. Vele inspraak- en informatie-momenten werden bezocht. Bij deze bijeenkomsten hadden we vaak het gevoel gehad dat we ons commentaar steeds weer van voren af aan moesten opnieuw moesten toelichten. Het Hoogheemraadschap en de Provincie gaven bij vragen vaak niet thuis. Dit heeft ons in eerste instantie tot een bezwaarschrift aan de provincie genoodzaakt. Ook hier gaf de Provincie geen antwoord op onze vragen. In tweede instantie zijn we door gegaan met onze bezwaren richting Raad van State. Kort geleden hebben we nog aanvullende gegevens aan de Raad van State gestuurd. Deze inhoudelijke stukken kunt u hier terug vinden op onze website.

Vanuit de werkgroep Stadsontwikkeling heeft Frans van Iersel deze presentatie gemaakt.

In de presentatie is allereerst de directe ligging van onze stad achter de dijk direct aan het water zien. DijkpatroonHier is te zien welk deel de dijk van de dijk versterkt moet worden. Een ingreep die we met de stijgende waterspiegel en een verzwakte dijk snappen.

De dijken tussen Hoorn en Amsterdam zijn echter wel Provinciale monumenten.
Tijdens alle bijeenkomsten is steeds om nadere uitleg gevraagd naar de monumentale status van de dijk en de beschrijving van de dijk als monument na de versterking. Op deze vraag is echter nooit een antwoord gekomen.
In de beleidsplannen is de Westfriese omringdijk een belangrijke icoon in het Noord-Hollandse landschap. Er is een beeldkwaliteitsplan aan gewijd in 2007.  De veiligheid van de dijk staat voor ons niet ter discussie, we hebben echter welbezwaren bij de uitvoering.

De punten die we van groot belang achten zijn:

1.  De dijkbekleding met de Noordse steen.
Het Hoogheemraadschap wil voornamelijk uit kostenoverweging betonstenen toepassen als bekleding van de dijk in plaats van de historische en nu nog aanwezige Noordse stenen. Wij vinden dat het aangezicht van onze stad en de verhalen over onze stad ernstig geschaad worden indien er wordt gekozen voor beton in plaats van het terugplaatsen van de Noordse steen.

2.  De invloed van het parkeren op het stadsstrand op omgeving.
Onze binnenstad is een beschermd stadsgezicht met als belangrijke begrenzing het Provinciaal monument de Westfriese omringdijk. Zowel vanaf de dijk als vanuit de stad zijn de auto’s zeer zichtbaar. Met de volle zon op de autoruiten en daken zijn deze over grote afstanden een zeer storende factor.

Stadsstrand.
Als vereniging zijn we niet tegen de komst van een stadsstrand. In onze bezwaarschriften hebben we dan ook aangegeven dat we kunnen leven met een vooroever. Een vooroever hoort van oorsprong bij het typische Westfriese dijkenlandschap. Wat ons stoort is dat er steeds sprake is geweest van een integrale aanpak, dijkversteviging en stadsstrand. Op het laatste moment is dit losgelaten en is de verantwoordelijkheid voor de inrichting van het strand bij de gemeente komen te liggen. Wij vinden dat de Provincie op basis van haar beleidsstukken ook een grote medeverantwoordelijkheid  draagt.

Nollenlandschap
Op de impressie van het eerste ontwerp van de gemeente die in de Parkschouwburg aan de omwonenden en belangstellenden getoond is staat een zgn Nollenlandschap. De keuze voor een Nollenlandschap vinden we aan deze zijde van Westfriesland een vreemde landschappelijke keuze. Dit landschap komt binnen Westfriesland wel voor maar meer rond Schagen achter de duinen. Het is een vrolijk plaatje waar nauwelijks auto’s op te zien zijn. Autodaken
Op het moment dat je  de parkeerplaatsen (rood) inkleurt zie je pas de invloed van het parkeren op de omgeving. Zowel vanaf de dijk als vanuit de stad zijn de auto’s zeer zichtbaar. Met de volle zon op de autoruiten en daken zijn deze over grote afstanden een zeer storende factor.

Aanvullingen op Zienswijze
In onze aanvulling bij de Kroon hebben we gewezen op het beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk.  Belangrijke passages hier in zijn:

- Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud en de versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde.
- Wanneer nieuw voorland nodig is deze bij voorkeur kleinschalig en smal.
- De dijk bij Hoorn ligt direct aan het water, waardoor hij zeer herkenbaar en aantrekkelijk is. Om dit te behouden moeten buitendijkse ontwikkelingen worden voorkomen. Ook zegt het Provinciale plan over strandjes aan de kust dat dit moeten bescheiden strandjes zijn.

Samenvattend is dit de naar buiten gebrachte mening van de Vereniging:
- De vooroever lijkt onvermijdelijk
- Strand, fietspad en voetpad zijn goed inpasbaar
- Duinen passen niet bij de omringdijk
- Auto’s bederven het aangezicht vanaf het water en vanaf de oude stad
- Een integraal landschapsplan wordt gemist, teveel vrijheid voor ongewenste ontwikkelingen
- Financieel gemeentelijk plan ontbreekt (investering/beheer)
-Het plan voldoet niet aan beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk

En tevens: 
Als bijlages bij de bezwaarschriften hebben we ook de verslagen van twee belangrijke commissies meegestuurd. Hun commentaar ligt in het verlengde van ons commentaar.

1. Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de provincie Noord-Holland
- De ARO mist een integraal landschapsontwerp voor het totaal van parkeren, oeverdijk en strand.
- De ARO adviseert om het parkeren niet als losse opgave te zien.
- De ARO kan niet positief adviseren.

2. Monumenten en Welstandscommissie Hoorn geeft als commentaar
- Op drukke dagen wordt het aanzicht verstoord door 500 glimmende autodaken.
- De auto’s leveren geen positieve bijdrage aan de beleving van de monumentale dijk, het Hoornse Hop en de stad.
- Ze adviseert de auto’s aan het zicht te onttrekken gezien vanaf het water, het Visserseiland en de Westerdijk.

Raad van State
Vereniging Oud Hoorn heeft aan de Raad van State een opdracht aan de Provincie geformuleerd:
- Ontwikkel een integraal landschapsplan op hoger schaalniveau dat recht doet aan het monument met op de vooroever: een strand, een fietspad en een voetpad.

Onze vraag aan de Raad van State: Wat is de status van het beeldkwaliteitsplan?
- Wij vinden dat het provinciale beeldkwaliteitsplan gehandhaafd moet blijven.
- Geen bebouwing op de vooroever zoals voorgesteld in het gemeentelijk plan.
- Verberg de auto’s, geen zicht vanaf het water
- Maak gebruik van het nauwelijks gebruikte parkeerterrein Lambert Meliszweg op 100 meter afstand.

Vanuit de vergadering werden o.m. vragen gesteld mbt: Financiële dekking van het Stadsstrand en mogelijke invloed van de CO2-discussie.

Uitwerking Toekomstvisie
In het kader van de toekomstvisie hebben we sinds een paar maanden een actieve werkgroep Stadsontwikkeling. Deze werkgroep bestaat uit zes enthousiaste vrijwilligers. Het heeft al een aantal brieven aan het gemeentebestuur opgeleverd zoals over de kap van de bomen langs de Westerdijk en over het stadsstrand. Daarnaast werkt de werkgroep hard aan een actualisatie van ons 10 punten plan over de toekomst van het Hoornse erfgoed. Ook is de werkgroep vertegenwoordigd in verschillende gemeentelijke werkgroepen zoals rond de herontwikkeling van het Kerkplein en de klankbordgroep van de Poort van Hoorn. 

Vorig jaar is de toekomstvisie vastgesteld. Het bestuur heeft niet stil gezeten, dat is zichtbaar in het agendapunt waar we de gemoderniseerde statuten die we straks behandelen. Daarnaast heeft het bestuur alle bestuurstaken beschreven en zijn we bezig om hierop volgend de samenstelling van het bestuur en de verantwoordelijkheden naar al onze werkgroepen en vrijwilligers duidelijk vorm te geven. 

De aanleiding van de toekomstvisie waren de plannen rond de herhuisvesting op Roode Steen 14. Dat plan hebben we indertijd los moeten laten. De werkgroep huisvesting heeft de afgelopen periode echter niet stil gezeten. We bereiden twee visies voor:
Het verbouwen van Onder de Boompjes 22 en we onderhandelingen met de gemeente over de St. Ceciliakapel aan de Nieuwsteeg als een mogelijk nieuw onderkomen.
Voor beide mogelijkheden zijn schetsen en een kostencalculatie gemaakt.
Beide plannen hebben hun voor en nadelen, die we nader aan het uitwerken zijn.
In de volgende ledenvergadering gaan we hier dieper op in, het kan ook zijn dat beide plannen niet tot een goed einde zijn te brengen en dan zoeken we door naar een andere geschikte locatie.

BeeldbankKijkt u vooral eens op onze beeldbank, dankzij de grote inzet van een groep vrijwilligers zijn veel gegevens gekoppeld en verder uitgediept. Onze beeldbak groeit zo uit tot een prachtig stuk gereedschap voor de Hoornse gemeenschap en ver daar buiten.

Bestuurswijzigingen.
In onze vorige ledenvergadering heeft Paula Lieshout al aangegeven dat ze wegens drukke werkzaamheden niet herkiesbaar is. Op een oproep in onze nieuwsbrief heeft Jos Renckens gereageerd. Jos heeft de afgelopen maanden “geroken” aan ons bestuur en heeft zich beschikbaar gesteld voor deze functie.

Jos wil je het spreekgestoelte betreden en wat over jezelf vertellen.

Jos Renckens"Ik ben Jos Renckens en woon sinds mijn geboorte, zestig jaar geleden, in Hoorn. In mijn jeugd ben ik opgegroeid aan het Grote Noord, waar mijn vader tot 1978 een beddenwinkel had. Na de middelbare school ben ik bij de Belastingdienst gaan werken en dat doe ik nog steeds, met veel plezier. Als fiscalist, of voor de ouderen onder u: als belastinginspecteur.
In het verleden ben ik geruime tijd penningmeester van tennisvereniging Juliana geweest en ook twee periodes lid van de gemeenteraad. Nu zou ik mijn kennis en ervaring graag willen gebruiken om Oud Hoorn financieel op koers te houden."

De vergadering gaf haar instemming met de benoeming van Jos Renckens als nieuwe penningmeester. 

Paula LieshoutJaap richte hierna het woord tot Paula Lieshout: Beste Paula, jammer genoeg is onze samenwerking van korte duur geweest. In deze korte periode heb je, je bewezen als een goede penningmeester voor onze vereniging. Het penningmeesterschap hield meer in dan je in eerste instantie had verwacht. Het lidmaatschap van het dagelijks koste je meer tijd dan waar je in eerste instantie rekening mee had gehouden. Je eigen bedrijf ging er onder leiden en dat kan nooit de bedoeling zijn van vrijwilligers werk. Ik hoop dat we je nog niet helemaal kwijt zijn als vereniging, er zijn altijd minder tijd vragende zaken waarbij je als vrijwilliger een bijdrage kan leveren. Maar geniet eerst even van de extra tijd die je na vandaag gaat krijgen. Bedankt voor je inzet in de afgelopen periode. Zoals gebruikelijk hebben we een cadeautje voor een bestuurslid dat afscheid neemt.

 
Statuten
De aanleiding om de statuten te wijzigen kan gevonden worden in de omgevingswet. Door deze nieuwe wet verandert de komende jaren heel veel in monumentenland. We leven er al een tijdje naar toe en termen als erfgoed zijn een bekend fenomeen geworden. We hebben de statuten aangepast aan dit meer eigentijds tekstgebruik en daarnaast de uitgangspunten van de toekomstvisie er in verwerkt.  De aanwezigen werd op het scherm getoond welke binnengekomen verbeteringen door haar werden overgenomen.

De discussie met de vergadering  bracht nog extra aandachtspunten naar voren:
- Beschermen en/of behouden lijkt niet consquent toegepast. Beschermen houdt een actievere rol in.
- De lidmaatsschapcategorien zijn niet volledig en missen bijv. het jeugdlidmaatschap en lidmaatschap voor het leven.

De aangepaste statuten worden voorgelegd aan de notaris en zodra deze vastgesteld zijn gepubliceerd op de website.

Monumentenprijs 2019
De werkgroep stadsontwikkeling is verantwoordelijk voor onze monumentenprijs. De keuze voor dit jaar was unaniem, als werkgroep vonden we dat er meer aandacht moet zijn voor de schil rond de binnenstad. In dit gebied zijn dit jaar twee scholen grondig vernieuwd. In beide gevallen zijn de gezicht bepalende oudere gebouwen behouden voor het stadsgezicht. Beide scholen kennen een grote nieuwbouw, het was dus lastig kiezen. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op het OSG voor velen nog altijd de Rijks HBS. Dit zeker in het jaar dat de school 150 jaar bestaat. Wij beschouwen deze monumentenprijs ook als een klein cadeautje voor deze 150 jarige school.

Monumentenprijs OSG 
Directeur Peter Snoek neemt trots de prijs in ontvangst en bedankt VOH voor de waardering.

Tekst van het bordje: 
In het honderdvijfstigste jubileumjaar is de voormalige Rijks HBS te Hoorn verbouwd met behoud van de monumentale waarden van het oorspronkelijke schoolgebouw.

De architect Maarten Bakker van Van Hoogevest Architecten BV  gaf deze presentatie van de aanpassingen die gemaakt zijn aan en voor het bestaande gebouw om het erfgoed te beschermen en in zicht te houden.

Na de pauze volgde er een interessante lezing van Dieuwertje Duijn over dendrochronologisch onderzoek, oftewel het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare jaarringen.
 

 Jan Floris

Foto's Henk Sas

 

 

 

Nieuwsarchief