Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Standpunt B&W bestemming Noorderkerk   (23-05-2017)

Noorderkerk<br>Kleine NoordMeerdere fracties hebben vragen gesteld aan het college van B&W over de verkoop van de Noorderkerk aan de Coöperatie Westfries Cultuur Goed. Hiermee verdwijnt de openbare functie van de Noorderkerk. 

Hieronder treft u het antwoord van het college over de verkoop van de Noorderkerk aan.

-------------------------------

 18 mei 2017

Geachte heer Tonnaer, Bennis, Van der Veer, Van Stralen, Kamminga, mw. Van der Ven en mw. Van der Meij,

Op 25 april 2017 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de verkoop en nieuwe bestemming van de Noorderkerk.

Hieronder gaan wij in op de in uw brief gestelde vragen.

Vraag 1: Is de informatie juist dat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed de Noorderkerk voor € 500.00 aankoopt voor sociëteits activiteiten en verhuur?

Wij zijn niet op de hoogte van de aard van de voorgenomen activiteiten, noch over het aankoopbe­drag, anders dan dat wij in het NHD hebben kunnen lezen. Activiteiten en verhuur en aanpassingen aan het monument door de coöperatie, zullen getoetst moeten worden aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota. 

Vraag 2: Hoe uitgewerkt zijn de plannen van de gemeente + bibliotheek voor de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk. Heeft de gemeente + bibliotheek naast een goed plan ook een geldbedrag geboden voor de aankoop van de Noorderkerk? 

Voor de functie van de bibliotheek is in april 2016 een haalbaarheidsonderzoek door de bibliotheek zelf verricht. Het college heeft begin 2017 € 30.000 beschikbaar gesteld voor een verdere uitwerking in een businesscase. Deze uitwerking was nog niet voltooid. Door de bibliotheek is een bod gedaan ter waarde van de WOZ onder voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad. In eerste instantie is door de bibliotheek het voorstel gedaan om geen bod te doen voor de aankoop en daarnaast te inves­teren in het duurzame behoud van het monument. In tweede instantie, toen bleek dat er meerdere gegadigden waren voor de Noorderkerk, is door de bibliotheek een substantieel bod gedaan. 

Vraag 3: Via het NHD 21-04-2077 laat de Coöperatie West fries Cultuur Goed weten dat het karakter van de kerk bewaard blijft. Hoewel het bewaren van het ”karakter” nietszeggend is gaan wij ervan uit dat nauwelijks iets aan het interieur van de kerk wordt veranderd. Toch blijkt een eerste stap tot verandering te worden gezet. De Coöperatie wil een glazen ruimte in de kerk bouwen voor 150 zitplaatsen. Is voor deze bouw en eventueel andere veranderingen een monumentenvergunning aangevraagd en verkregen? 

Wij zijn nog niet benaderd voor eventuele plannen, maar uiteraard zullen wij deze plannen toetsen aan de mogelijkheden zodra ze bij ons bekend zijn. 

Vraag 4: Bij de Noorderkerk behoort ook een kleine winkel en een kosterswoning. De winkel en kosters woning vormen één geheel met de kerk. Deelt u onze vrees dat de winkel en woning apart verkocht gaan worden en zo los komen te staan van de Noorderkerk? 

Ja wij delen uw vrees. Het is onze verwachting dat het duurzaam herbestemmen van de kerk (zonder pastorie) complex wordt. Dat is ook de reden dat wij teleurgesteld zijn in de keuze van het kerkbe­stuur. In onze ogen zou het oudste rijksmonument van de stad duurzaam behouden moeten blijven. Wij zijn van mening dat een maatschappelijke functie als de bibliotheek daar het meeste recht aan doet. 

Vraag 5: Is het mogelijk dat de Coöperatie Westfries Cultuur Goed na aankoop de Noorderkerk verhuurd of overdraagt aan de bibliotheek? 

Het zou mogelijk kunnen zijn dat de coöperatie alsnog de Noorderkerk overdraagt aan de bibliotheek. Dit zou recht doen aan het maatschappelijk belang van duurzaam behoud van dit monument. Voor de bibliotheek is dit alleen mogelijk als het a. gaat om het totale complex inclusief kosterswoning en winkel en b. ze zelf de verantwoordelijkheid voor de invulling van het gebouw houdt. Natuurlijk met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. 

Vraag 6: Wil het college samen met de bibliotheek zich blijven inspannen voor de vestiging van de bibliotheek in de Noorderkerk en hierover verslag uitbrengen aan de gemeenteraad? 

Ja dat zouden we willen doen. Wij zien echter door de keuze van het kerkbestuur weinig mogelijkhe­den om hier invulling aan te geven. Desalniettemin zullen wij onze teleurstelling kenbaar maken aan het kerkbestuur. Indien het kerkbestuur dan wel de coöperatie de keuze zouden willen heroverwegen zijn wij uiteraard bereid mee te denken en hierin te ondersteunen. De bibliotheek zal zich daarnaast ook verder oriënteren op toekomstige huisvesting. Wij zijn hierover met de bibliotheek in gesprek. Uiteraard zullen wij u informeren als er zich op dit vlak nieuwe ontwikkelingen voordoen. 

Vertrouwende erop uw vragen hiermee beantwoord te hebben. 

Met vriendelijke groet,

 

de secretaris 

burgemeester en wethouders van Hoorn

 

  

Zoals gepubliceerd in Hoorn Gids

Nieuwsarchief