Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Impressie Voorjaarsledenvergadering

OosterkerkDe leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden waren woensdag 18 april 2018 uitgenodigd voor de lezing ‘Het komt goed’ door Ronald de Jager over de restauratie van vijf van de gestolen schilderijen. Vooraf daaraan werd de ledenvergadering van de Vereniging gehouden. Deze bijeenkomst vond plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn. Hieronder een impressie van de vergadering. Het officiële verslag wordt gepubliceerd in het kwartaalblad en vastgesteld in de Najaarsledenvergadering.

 1. Welkom.
Voorzitter Jaap van der Hout heette iedereen welkom op deze lenteavond, waarbij de zon weer in kracht toeneemt en ieder de toekomst wat rooskleuriger ziet in dit jaargetijde. Een mooi moment om een nieuwe eeuw met elkaar te betreden. Wat dat betreft een bijzondere ledenvergadering. Een ledenvergadering waarin we kunnen terugkijken op een zeer geslaagd eeuwfeest. Wat een jaar was het, het afgelopen jaar. In het jaarverslag wordt er even op terug gekeken maar we zouden een heel kwartaalblad nodig hebben om alles van het afgelopen jaar goed vast te leggen in geschreven vorm. Vandaar dat alles op website en veel in de nieuwsbrieven staat. 

2. Algemene mededelingen en actualiteiten
Jaap gaat hier verder: Dat brengt mij meteen bij de mededelingen, de Hoornse videoclub heeft onze feestelijkheden van het afgelopen jaar vastgelegd. Een serie zeer leuke opnames die weer kunnen inspireren wanneer we 125 of 105 of 110jaar bestaan tot nu toe vieren we ieder lustrum. Een serie zeer geslaagde films. De films waar geen rechten van derden op rusten plaatsen we in de beeldbank. Binnenkort gaan we de film over de voorstelling “Ik hou van Hoorn” vertonen in Cinema Oostereiland. Dit voor iedereen die op het toneel stond, de voorstelling gemist heeft of het graag nog voor een tweede keer wil zien. U vindt er meer over terug in één van onze nieuwsbrieven.

Afgelopen jaar zijn we lid geworden van het Zijpercollectief voor beeldbanken. Hulde hierbij aan Gerard van Stijn, Gerard heeft bergen werk verzet en u kunt nu al heel veel vinden via onze website. We zijn nog steeds opzoek naar vrijwilligers die de stad goed kennen om de beeldbank geheel up-to-date te krijgen.

Ik hoop dat we tijdens onze ledenvergadering in het najaar de toekomstvisie van de vereniging kunnen presenteren. Er wordt op dit moment hard aan gewerkt waarbij mijn dank uitgaat naar Nelleke Huisman, Anja Morit en Lydia Tacx die op dit moment de discussies trekken en er voor zorgen dat de vaart er in zit. 

Zoals u heeft kunnen lezen gaat onze ledenexcursie dit jaar naar de Stelling van Amsterdam. Het aantal leden dat meekan, is beperkt tot één bus, vanwege de beperkte grootte van het fort dat we onder andere bezoeken.

Veel mededelingen hebben we tegenwoordig niet meer op de ledenvergadering dit dank zij de nieuwsbrieven die u met grote regelmaat van het reilen en zeilen in de vereniging op de hoogte houden.

3. Verslag ledenvergadering oktober 2017
Er waren geen op- of aanmerkingen bij dit verslag en het werd dan ook onder dankzegging aan de secretaris Rita Lodde vastgesteld.

4. Jaarverslag 2017
In dit verslag is goed te lezen welke activiteiten er in het jubileumjaar hebben plaatsgevonden.
Ook hier waren geen op- of aanmerkingen bij dit verslag en het werd dan ook onder dankzegging aan de secretaris Rita Lodde vastgesteld.

5. Jaarrekening 2017
Winkelartikel: Hoorn in de twintigste eeuw - Piet van Iersel gaf een toelichting op de gepresenteerde cijfers van de Vereniging Oud Hoorn en sprak zijn waardering uit voor de sponsoren enerzijds en de vrijwilligers die de kosten beperkt wisten te houden anderzijds. Het jubileumjaar met de vele activiteiten als het Symposium voor historische Verenigingen, de jeugdeducatie "Held of Schurk", de uitgave van de Kroniek "Hoorn in de twintigste eeuw" en "Toen en Thans" alsmede de Schouwburgvoorstelling "Ik hou van Hoorn" zijn financieel goed verlopen. De opbrengsten uit die activiteiten waren veel positiever dan verwacht. Er is dus geen extra beroep gedaan op het eigen vermogen.

De Stichting Monumenten Oud Hoorn heeft zoals een ieder heeft kunnen lezen veel kosten moeten maken op een tweetal panden, waar tegenvallers als lekkage en het vinden van asbest een onderdeel van vormden. De panden zijn nu weer op de juiste kwaliteit. Voor het pand in de Schoolsteeg (voorheen de berenwinkel) wordt nog een huurder gezocht.


6. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur
Gerard van Stijn gaf vanuit de financiële commissie aan dat er decharge van het bestuur kon worden gegeven en er geen ongerechtigheden in de inkomsten of uitgaven zijn aangetroffen.

7. Begroting 2018
De vergadering ging zonder op- aanmerkingen akkoord met de voor 2018 gepresenteerde begroting.

Piet van Iersel8. Penningmeester
Piet van Iersel trad af en de vergadering ging akkoord met de benoeming van Paula Lieshout als Penningmeester. Paula Lieshout is van beroep assistent-accountant en van hart een betrokken Horinees. Zij is al jaren lid van de Vereniging.
Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen.

 

Piet van IerselAls blijk van waardering ontving Piet een waardebon om een echte "Jaap Stiemer" uit te zoeken.

Marian van Iersel-Wit echtgenote van Piet ontving een prachtig boeket.

Paula Lieshout

 Paula stelt zich voor met onderstaande tekst:

Het is 1973 als ik als 17 jarige van Otters Wijnhandel, de slijterij van mijn ouders in de Johannes Post straat, naar de Rode Steen fiets waar ik mijn werkzaam leven begin bij de Amro Bank.

De heer Wigard, toenmalig hoofd van de boekhouding had potentie gezien in het 17 jarige meisje en onder zijn bezielende leiding mocht ik in de loop der jaren groeien naar iemand die zich thuis voelde tussen de staffels, cijfertjes, grootboeken en balansen. In die periode leerde ik mijn man kennen en wij werden een bankstel.

De Amro bank verhuisde naar de Koopvaarder en werd in de loop der jaren ABNAMRO. Mijn functie veranderde en het werd na 20 jaar tijd om mijn bakens te verzetten. De cijfertjes, voor en achter de komma bleven mij intrigeren en was ik werkzaam als boekhoudster bij een bloemen en plantenbedrijf aan de Bangert. De kassen verdwenen en Bangert Ooster-polder verscheen.

Nieuwe uitdagingen en via een aantal accountantskantoren waar ik als assistent-account werkzaam was uiteindelijk mijn eigen administratiekantoor gestart.

En nu ik 45 jaar in de accountancy werkzaam ben en als rechtgeaard en betrokken Horinese de oproep in de nieuwsbrief van de vereniging zag moest ik wel reageren.

Door het stijgen van de jaren is er nu meer vrije tijd en die vrije tijd mag ik nu als penningmeester van onze vereniging invullen. O ja... en wie ben ik... Paula Lieshout, getrouwd met Lub Pasterkamp We wonen op het Jeudje, om de hoek van ons verenigingsgebouw, in het hart van Hoorn. Doe naast mijn werk familieonderzoek, biljart graag en ben in hart en nieren een Horinese

9. Financiële commissie.
Arend Stapel treedt af. De vergadering ging akkoord met de benoeming van Jeroen van Miert.

10. Rondvraag
Willy Wiggelaar gaf aan dat er bij de restauratie van Zon 1 een gevelreclameschildering van het eertijds gevestigde Bierhuis zal verschijnen.


Ronald de jager11. Lezing
‘Het komt goed’ over de restauratie van vijf gestolen schilderijen door Ronald de Jager, die bijgestaan door Stéphanie Avril en Sara Molinari de schilderijen weer een nieuw leven heeft gegeven.

Een uitgebreid bericht mbt de gestolen schilderijen plaatsten we in hier in oktober 2016 toen 5 schilderijen terugkwamen in Hoorn en er een crowdfunding actie startte.

 

Nieuwsarchief