Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Bibliotheek Oorlogen (70)   Gesorteerd op: Titel

Boeken en tijdschriften alleen ter inzage


 

De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573


Auteur
E.S. Witkamp
Uitgever
Gebroeders Vermande, Hoorn - Snelpersdruk van P. Groenendijk.
Jaar
1873
Ex Libris
Harm Stumpel

 

De slag op de Zuiderzee 11-12 october 1573.

Naast de roemrijke verdediging van Alkmaar staat in 's lands historie opgeteekend de luisterrijke overwinning der Noord-Hollanders op de Zuiderzee, 4 dagen na het ontzet dier stad. Waar ook Spanje zegevierde, de Zeeuwen hadden het reeds in menige overwinning bewezen, dat het tegen de kloeke Nederlandsche zeelieden niet was opgewassen, en het was alsof de Noord-Hollanders er naar hunkerden om ook te toonen dat zij den vijand ter zee durfden te wederstaan. Nauwelijks had Oranje bij zijne komst te Enkhuizen in October 1572 last gegeven tot het uitrusten van oorlogsschepen, of door een aantal kooplieden en schippers, zoowel in die stad en Hoorn, toen met Amsterdam de voornaamste handelssteden, als in andere steden en dorpen van Noord-Holland, werden vaartuigen bijeengebracht en ten strijde toegerust: koopvaardijschepen op Oost-, Noord- en Middellandsche zee varende, waarvan de grootste 125 lasten inhield; binnenzeilvaartuigen, jachten en tjalken en booten en galeijen door riemen bewogen. Sommigen rustten op eigen kosten oorlogsbodems uit, zooals de Semeins (Zie over de Semeins No. 270 der Volksletterkunde: Voorbeelden van wilskracht, 10 cts.) en de Hasselaars, anderen boden hunne schepen vrijwillig aan, anderen werden gedwongen ze af te staan. Deels waren zij bemand met soldaten van 's Prinsen gouverneur in Noord-Holland Sonoy, deels met vrijwilligers, mannen van jongs af aan het zeeleven gewend en bezield met die geestdrift en die onverschrokkenheid, welke de Nederlanders in den kampstrijd voor vaderland, vrijheid en leven kenschetsten.

 

pdf Bekijk of download de PDF versie (1.30 MB - Opent in nieuw venster)