Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Draafsingelschool (2)

1916: Officiële opening

De bouw van de nieuwe school gaat snel. September 1916 wordt het gebouw in gebruik genomen. De bouwkosten inclusief gas en water zijn fl. 48.650,64. De aanleg van de centrale verwarming bedraagt fl. 2.519,90.

Gemeenteschool 3
Gemeenteschool no. 3, ca. 1923 (foto WFA)

Op dinsdag 5 september vindt de officiële opening plaats. Om half elf verzamelen zich in de vestibule van de school het dagelijks bestuur van de gemeente, de gemeentesecretaris, de commissie van toezicht op het lager onderwijs, gemeentearchitect Faber en de uitvoerders van de bouw, vader en zoon Broertjes. De notabelen worden ontvangen door het hoofd van de school, de heer P.L.A. Janssen, en het onderwijzend personeel. De leerlingen staan opgesteld in de vestibule en op de trap. Burgemeester De Jongh en wethouder Schottee de Vries zijn afwezig. Beiden zijn ziek. Mr. A.A Huizenga vervangt hen. Hij leest een telegram van de burgemeester voor: "Verzoeke beleefd èn gemeentearchitect èn onderwijzend personeel mijn hartelijke gelukwensen te willen overbrengen bij de voltooiing van de nieuwe MULO-school."
In zijn toespraak wijst waarnemend burgemeester Huizenga erop dat er meer aan de hand is dan de opening van een nieuw schoolgebouw voor twee samengevoegde gemeentescholen. In deze nieuwe school zal de co-educatie [gemeenschappelijk onderwijs aan jongens en meisjes] zijn voltooiing vinden. Hij merkt op dat het moderne en riante gebouw beter meubilair verdient. De financiële toestand van de gemeente liet de aanschaf van nieuw meubilair echter niet toe. Huizenga heeft veel waardering voor het werk van de gemeentearchitect: "U heeft de stad verrijkt met een sierlijk gebouw, dat waardig aansluit aan de naaste omgeving."
Ter afsluiting maakt het gezelschap onder leiding van de heren Janssen en Faber een rondgang door het gebouw.

Trapgevels en baksteen

Trapgevels
Trapgevels, gezien vanuit de zolderruimte

De school die Jacob Faber heeft ontworpen telt elf lokalen, verdeeld over twee bouwlagen. Het is een asymmetrisch gebouw. De voorgevel is schuin geplaatst ten opzichte van de zijgevels. Daardoor is de hoofdingang precies op de hoek van de Draafsingel en de Joh. Messchaertstraat. Zowel de gevels als het interieur zijn versierd met bakstenen ornamenten. De trapgevels geven het gebouw een neorenaissancistisch aanzien.
Hoewel de monumentale, in een combinatie van natuuren baksteen uitgevoerde trap in de hal van de school Berlagiaans aandoet, is de nieuwe gemeenteschool zeker geen voorbeeld van het rationalistische bouwen dat architect Berlage nastreefde. Het gebouw roept door de bakstenen ornamenten eerder associaties op met de Amsterdamse School, die zich juist afzette tegen het modernisme van Berlage. Het gebouw mist echter de expressieve en fantastische vormen die typerend zijn voor de expressionistische bouwstijl van de Amsterdamse School.

 

trappenhuis hal
Centrale hal met monumentale trap en in baksteen uitgevoerde ornamenten, voor de verbouwing in 2013/2014