Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Draafsingelschool (3)

Sieraad met gebreken

Zijgevel Draafsingelschool
Zijgevel met sier metselwerkZijgevel Draafsingelschool
Trap, van boven af gezien

Gemeenteschool 3 telt bij de start in september 1916 239 leerlingen. De leeftijden variëren van zes tot zeventien jaar, want de school biedt meer uitgebreid lager onderwijs (MULO). Naast de verplichte vakken staan ook Frans, Duits, Engels, algemene geschiedenis, wiskunde (jongens), handtekenen en gymnastiek op het programma. De meisjes krijgen in plaats van wiskunde les in ‘fraaie handwerken’.
De eerste maanden in het nieuwe gebouw verlopen niet zonder problemen. Ten behoeve van het gemeentelijk jaarverslag over het jaar 1916 maakt schoolhoofd Janssen een rapport over zijn bevindingen. De gemeentelijke commissie die belast is met het schooltoezicht neemt een deel van dit rapport op in een bijlage bij het jaarverslag.
Janssen schrijft: "Het uiterlijk en innerlijk mooie gebouw, een sieraad voor de gemeente Hoorn, is tevens doelmatig ingericht in zoverre het de gangen, de trap en de onderlinge ligging der lokalen betreft, die evenwel voor het maximum aantal leerlingen (36) te klein moeten geacht worden. Te klein is ook de kamer voor de schoolvergaderingen."
Janssen meldt verder dat, in tegenstelling tot wat men vreesde, de lokalen over het algemeen licht genoeg blijken te zijn. Alleen in de lokalen IV, V en VIa moet "op donkere ochtenden wel eens een uurtje met kunstlicht gewerkt worden". Minder te spreken is het hoofd over de inrichting van de lokalen IV en VIa, waar in een muur een raam is gemaakt om te voldoen aan het wettelijke voorschrift "dat de plaatsing der privaten en waterplaatsen zodanig is, dat behoorlijk toezicht op gemakkelijke wijze te houden zij". Het gevolg is dat de onderwijzer slechts de beschikking heeft over twee kleine schoolborden, waarvan er eentje buiten het zicht van een deel van de leerlingen valt.
Over de verwarming heeft het hoofd zo zijn twijfels: "Mijn oordeel over de werking der centrale verwarming zou ik liever willen opschorten tot het volgend verslag; dan hebben en machinist en onderwijzend personeel voldoende tijd gehad, zich met de regeling resp. van ketel en radiatoren beter vertrouwd te maken. Ik vrees evenwel, dat de capaciteit van den ketel onvoldoende is, waarvan we evenwel dank zij de buitengewone plichtsbetrachting van den stoker Gautier, die nacht en dag in de weer is, geen hinder hebben ondervonden."

Draafsingelsschool ca. 1930
Veliusbrug en de U.L.O school, ca. 1930 (foto VOH)

Speelplaats

Ook de speelplaats laat te wensen over: "Waarschijnlijk tengevolge van een minder goede afhelling of de afwezigheid van draineerbuizen vertoont zij spoedig grote poelen en plassen, een genot voor de jeugd, maar een, dat met verkoudheid enz. betaald wordt. Bovendien ligt zij voor oostenwinden geheel open. Al spoedig vroegen mij dan ook verschillende ouders schriftelijk ontheffing van het speelkwartier voor hunne kinderen, waardoor enige lokalen niet geventileerd konden worden en kinderen zonder toezicht moesten gelaten worden, daar de klassenonderwijzer op de speelplaats behoort te zijn."
Tenslotte spreekt schoolhoofd Janssen zijn teleurstelling uit over het feit dat zijn verzoek aan B&W voor de aanschaf van nieuw schoolmeubilair door de raad is afgewezen. Men vindt een uitgave van circa vierduizend gulden in deze abnormale tijden (de Eerste Wereldoorlog is gaande en Hoorn zit als garnizoensplaats opgescheept met een groot aantal gemobiliseerde militairen) boven de draagkracht van de gemeente gaan. De raad heeft duizend gulden beschikbaar gesteld voor het opknappen van het meubilair dat meeverhuisd is uit de opgeheven scholen en de aanschaf van achttien nieuwe schoolbanken.

Speelplein Gemeenteschool 3
Aanleg speelplaats aan de westzijde van de school in 1929; in 1932 wordt hier een nieuw gebouw neergezet voor Gemeenteschool 1 uit de Muntstraat (foto WFA)
foto
Nieuwe speelplaats voor Gemeenteschool 3 met op de achtergrond de gemeentelijke ULO, opgeleverd in 1923 (foto WFA)