Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Tijdlijn ontwikkeling Hoornse scholen

Periode 1920 - 1950

1921

Om praktische en financiële redenen besloot de Gemeenteraad, op voorstel van een daartoe ingestelde commissie, de Burgeravondschool bij de Ambachtschool aan het Keern onder te brengen

Bron: Kroniek van Hoorn, 65
1921

Jozefschool a.h. AchteromOp een terrein naast het R.K. Wees- en Armenhuis aan het Achterom kwam een nieuwe R.K. Parochie Jongensschool (zie Jozefschool) tot stand. Deze school is gebouwd naar het ontwerp van S.B. van Sante. De bouwkundig opzichter was de Horinees Sjoerd Wapke Langius (1898-1957)  (Bron: Kroniek van Hoorn, 65)

1922

Aan de toegangsweg tot de Rijks-HBS gaf de Gemeenteraad de naam Johan Messchaertstraat.

Bron: Kwartaalblad Oud Hoorn 1987-18
1923

MargrietschoolDe U.L.O.-school aanvankelijk gecombineerd met de school voor lager onderwijs aan de Draafsingel werd na enige omzwervingen in verschillende gemeentegebouwen gevestigd in een nieuw gebouw aan de Johan Messchaertstraat nr. 3

Bron: Kroniek van Hoorn, 68
1924

Kazerne Mosterdsteeg Nadat het 1ste bataljon van het 21ste regiment in 1922 voorgoed was vertrokken, stelde de gemeente in dit jaar enige lokalen in de voormalige kazerne beschikbaar ten behoeve van een Montessorischool. (1

De van regeringswege aangebracht reorganisatie in het opleidingsinstituut voor onderwijzers en onderwijzeressen van het lager onderwijs, waarmede gepaard ging de oprichting van een beperkt aantal Rijkskweekscholen, was de oorzaak dat de bloeiende Rijksnormaalschool moest worden opgeheven met ingang van 1 januari 1925.(2

1) Kroniek van Hoorn, 70
2) Kroniek van Hoorn, 71
1925

Schoolplein achter Gemeenteschool 1

Dank zij de medewerking van het College van Regenten van het Protestantse Weeshuis, was het mogelijk de veel te kleine speelplaats van Gemeenteschool I te vergroten met een gedeelte van de tuin van het Protestantse Weeshuis.

Bron: Kroniek van Hoorn, 75
1926

Het R.K. Kerkbestuur kocht van de gemeente de voormalige stads Naai- en Breischool aan het Nieuwe Noord voor de som van f 2400,-

Bron: Kroniek van Hoorn 75
1926

De bewaarschool, vele jaren in de Kruisstraat gevestigd, kreeg wegens de opheffing van Rijksnormaalschool gelegenheid een betere lokaliteit te kiezen. Het werd gevestigd in de voormalige HBS en Burgeravondschool dat door gemeentearchitect Jb. Faber deels was verbouwd tot bewaar-school. De ingang tot de bewaarschool bevond zich aan de achterzijde (Wisselstraat). De bovenlokalen werden ingericht voor het landbouw-huishoudonderwijs omdat de Hoofdtoren voor dit onderwijs onvoldoende ruimte bood.

Bron: Kroniek van Hoorn, 76
1927

Het schoolgebouw aan het Nieuwe Noord, dat reeds enige jaren als school voor christelijk onderwijs in gebruik was, werd na het aanbrengen van verschillende verbeteringen aan het bestuur in eigendom overgedragen.

Bron: Kroniek van Hoorn, 77
1927

De voormalige bewaarschool, staande aan de Kruisstraat en twee daarnaast gelegen bouwvallige woningen werden door de gemeente verkocht aan de N.V. Hoornse Metaalwarenfabriek v.h. G. Scholten, voor de som van

f 7500,- t.b.v. de uitbreiding van deze fabriek.

Bron: Kroniek van Hoorn, 78
1930

Aan de openbare school voor U.L.O. verbond de gemeente het opleidings-instituut voor onderwijzers, door uitbreiding van de school met twee vervolgklassen.

Bron: Kroniek van Hoorn, 83
1930

Op aandrang van het schooltoezicht besloot de Gemeenteraad een nieuwe school te bouwen aan de Johan Messchaertstraat (nr, 1) in verbinding met de daar bestaande school voor lager onderwijs (Gemeenteschool III). Voorts werd in werkverschaffing ter hand genomen de inrichting van de achter bedoeld scholencomplex liggende tuin van de Gebr. Visser als speelplaats van één van de scholen en een terrein voor lichamelijke oefeningen voor alle lagere scholen

Bron: Kroniek van Hoorn, 84
1930

Meisjesschool Nieuwe NoordRond dit jaar maakte het schoolbestuur (toen het R.K. Parochieel Kerkbestuur van de H.H. Cyriacus en Franciscus) plannen om te komen tot nieuwbouw deels ter vervanging van de Meisjesschool in de Ramen / Nieuwe Noord.

Bron: Mariaschool 50 jaar
1931

Medewerking werd verleend tot het aanbrengen van centrale verwarmings-installatie in de Christelijk school aan het Nieuwe Noord.

Ook de Gemeenteschool III moest enige verbeteringen ondergaan. De gasverlichting werd vervangen door electrische verlichting.

Bron: Kroniek van Hoorn, 85
1933

Mariaschool, Eikstraat

Op 12 september wordt de Mariaschool (zie Mariaschool) aan de Eikstraat in gebruik genomen zonder eenige plechtigheid, waarschijnlijk vanwege de crisis.

In dit nieuwe schoolgebouw werden de klassen 5,6 en 7 ondergebracht.
In de middenjaren 50 werd er een vleugel met 4 leslokalen aangebouwd

Bron: Mariaschool 50 jaar
1933

De lagere landbouwschool wordt (tijdelijk) gehuisvest in diverse nood- locaties. O.a. de barakken aan de aan de J.D. Pollstraat boden uitkomst

Bron: JD
1935

Onder de Boompjes nr. 18 en het in 1918 verbouwde perceel nr. 19 werden gesloopt t.b.v. een nieuw schoolgebouw, ontworpen door de Hoornse architect Johan Verberne. Op de fundamenten van beide percelen kwam het gebouw zo als het er nu nog staat.

Bron: Geen bleekveldje

R.K. Landbouwwinterschool wordt gevestigd in het Gezellenhuis (Huis Verloren) aan de Kerkstraat.

Bron: JD
1948

Werenfridus LyceumOp vrijdag 6 februari komt om 20.30 uur in de R.K. pastorie te Hoorn het Comité tot oprichting van een r.k. lyceum bijeen. Op 1 september werd het Sint Werenfridus Lyceum een feit. De huisvesting bestond uit enkele bestaande barakken, de 'boetjes', die de gemeente beschikbaar kon stellen op een terrein, gelegen tussen de latere Bontekoestraat en de Gereformeerde kerk van de J.D. Pollstraat. Het eerste schooljaar wordt geopend op 14 september. De bisschop draagt 's morgens de H. Mis op en zegent het noodschoolgebouw in.

Bron: W, 50
1950 (1 juni)

De school t.b.v. het Bijzonder Lager Onderwijs wordt eveneens gehuisvest in een van de barakken aan de J.D. Pollstraat.

Bron: JD

Bronnen
- Boezaard, Arie (en anderen), 1982, Hoorn: huizen, straten, mensen, momenten uit de geschiedenis van monumenten, Hoorn, Stichting Stadsherstel, Vereniging Oud Hoorn in samenwerking met gemeente Hoorn.
- Brederode, Emil van (en anderen), 1992, 5 jaar Open Monumentendag; 1987-1991, Amsterdam, Stichting Open Monumentendag
- Entius, Wiggert (en anderen), 1983, Mariaschool 50 jaar, Hoorn
- Klaassen,Wim, 2000, Geen bleekveldje: de twee werelden van (niet) zomaar een klas - drie A-jaren Mulo St. Aloysius te Hoorn, 1948 - 1951, Drunen
- Leenders, Jos, 1992, Den Haag, Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen : families, standen en kerken in het midden van de negentiende eeuw Stichting Hollandse Historische Reeks
- Wigard, M.P., 2002, J. Reijendam Czn., gemeentearchitect te Hoorn 1900-1905, Hoorn , Publicatiestichting Bas Baltus.
- JD, gegevens verstrekt door Jan Duijnmaier, Hoorn

Illustraties
Auteur e.a. Foto U.L.O. (Margrietschool): T. v. Weel.

© 2007 - 2022 Vereniging Oud Hoorn