Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandeling Religieuze beelden

10. Houten Hoofd

kaart Aan het eind van het Grote Noord steken we het plein (Rode Steen) over. Door de Grote Havensteeg komen we in het havenkwartier. We lopen rechtsaf Vismarkt, linksaf Nieuwendam, rechtsaf Pompsteeg en linksaf Italiaanse Zeedijk naar de Hoofdtoren. Beeldbepalend in de Hoornse haven is de Hoofdtoren met het de steiger 'Houten Hoofd'.

'Gaat in door de enge poort' (Matteus 7,13)
'Geeft de keizer wat hem toebehoort en geeft God dat god toebehoort' (Lucas 20)

foto linksfoto rechts

BIJBELCITATEN HOOFDTOREN
Uit: BIJBEL ( Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem 1993)

Matteüs 7: 13 - 23 Ingaan in het Koninkrijk der hemelen
13 Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;
14 want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Lucas 20: 20 - 26 Het recht des keizers
20 En om Hem na te gaan zonden zij spionnen uit, die zich voordeden als vrome mensen, om Hem op een woord te vatten , ten einde Hem te lunnen overleveren aan het gezag en de beschikking van de stadhouder.
21 En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wij weten, dat Gij rechtuit spreekt en leert en niemand naar de ogen ziet, maar in waarheid de weg Gods leert;
22 is het ons geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?
23 Doch Hij doorzag hun sluwheid en zeide tot hen:
24 Toont Mij een schelling; wiens beeldenaar en opschrift draagt hij? Zij zeiden: Van de keizer.
25 En Hij zeide tot hen: Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is.
26 En zij konden tegenover het volk op geen woord van Hem vat krijgen. En zij verwonderden zich over zijn antwoord en hielden zich stil.

De Hoofdtoren is sinds 2003 in bezit van Vereniging Hendrick de Keijzer en wordt gerestaureerd.