Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Monumenten in gevaar

11-04-2005

Persbericht
Amsterdam, 7 april 2005 NCM organiseert manifestatie 'Monumenten, maak er werk van!'

Een groot aantal van de ruim 50.000 rijksmonumenten dreigt straks niet meer gerestaureerd te kunnen worden, omdat er bij de invoering van het nieuwe instandhoudingbeleid (Brim) geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de restauratieachterstand weg te werken. Daarom organiseert de stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM)een landelijke manifestie: 'Monumenten, maak er werk van!' in de maand mei. Doel van deze actiemaand is het kabinet te overtuigen hier alsnog middelen voor vrij te maken.

Valse start
Op het moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw instandhoudingbeleid: het Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhoudingbeleid monumenten) De goede uitgangspunten die destijds voor het Brim zijn opgesteld dreigen echter te worden overschaduwd door een gebrek aan financiële middelen. De nieuwe instandhoudingregeling is eigenlijk niet meer dan een veredelde onderhoudsregeling. Dat was weliswaar de bedoeling van het 'Strategisch Plan voor de monumentenzorg', dat in 1994 gepresenteerd werd, maar het uitgangspunt daarbij was dat na 10 jaar de grote achterstand aan monumentenrestauraties zou zijn weggewerkt. Nu, een decennium later, is dat nog geenszins het geval. De nieuwe regeling dreigt nu geforceerd te worden ingevoerd per 1 januari 2006, terwijl er nog een bedrag van zeker 240 miljoen euro nodig is om achterstanden weg te werken. Hoewel de staatssecretaris dit probleem onderkent heeft zij daarvoor nog geen oplossing gevonden. Het Brim dreigt zodoende een 'valse start' te maken, doordat er straks helemaal geen geld meer is voor restauraties.

Actie
Om de zorgen van het veld te demonstreren organiseert het NCM een grote landelijke manifestatie: 'Monumenten, maak er werk van!' De actiemaand start op de Nationale Monumentenstudiedag, die op 28 april in Zaanstad plaatsvindt. Het NCM zal dan een krachtig beroep doen op de regering. Het slot van de manifestatie valt vervolgens precies een maand later samen met de Nederlandse Restauratiebeurs in 's-Hertogenbosch (26 - 28 mei).

Monumenten in gevaar
Het NCM stelt een overzicht samen van 'schrijnende gevallen'. Hiermee worden monumenten bedoeld die, als er geen extra financiële middelen beschikbaar komen, niet meer gerestaureerd kunnen worden. Uitstel leidt tot nog hogere kosten door toenemend verval en het teniet doen van reeds geïnvesteerde restauratie-inspanningen. Dit noemt men vervolgschade en deze zorgt voor een kostenstijging van ca. 10% per jaar. Behalve dat er op deze wijze plekken met een grote historische waarde verloren gaan, betekent het ook een verlies aan vakmanschap en continuïteit in de ambachtelijke bouwwereld.

Belofte maakt schuld
In 1994 in het kader van het Strategisch Plan voor de monumentenzorg is er afgesproken dat de restauratieachterstanden zouden worden weggewerkt. Het idee achter het Strategisch Plan was, dat men door eenmalig de achterstand weg te werken, vervolgens het restauratiebudget kon afbouwen en met een onderhoudsregeling toe zou kunnen. Met de berekening: 'Monumenten rekenen op u' uit 2000 is uitgerekend hoeveel geld tot dan toe was ingezet voor de inhaaloperatie en hoeveel er nog nodig zou zijn. Deze berekening is nog gemaakt in guldens en verteld dat er in 1994 1.4 miljard nodig was. In de tussenliggende jaren heeft de regering zich aan de afspraken gehouden en is er continu geld beschikbaar gekomen. Anno 2005 is er, gebaseerd op bovenstaande berekening, nog 240 miljoen euro nodig om de inhaaloperatie succesvol af te ronden. We zijn er dus bijna. Het zou toch zonde zijn om de monumenten nu in de steek te laten.

 

Activiteiten overzicht