Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

ledenvergadering 16 april 2014

27-03-2014

Hoorn,maart 2014

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de ledenvergadering van de Vereniging die in hetteken staat van de voorbereiding van de viering van het 100-jarig bestaan vande Vereniging in 2017. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 16 april 2014.

De plaats is de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.

De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30uur).

Agenda:

Welkom, algemene mededelingen Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1 2014) Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur. Jaarverslag 2013 (zie Kwartaalblad 1 2014) Rekening 2013 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2014). Verslag financiële commissie en decharge van de penningmeester. Begroting 2014 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2014). Besluit om in te stemmen met financiële steun St. Monumenten Hoorn voor aankoop en restauratie Grote Oost 45-47. Eddy Boom treedt volgens rooster af en is herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar. Jaap Bronkhorst en Coen Droog treden af en zijn niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in hun plaats Wim Oussoren en Henk Halsema te benoemen.

Tegenkandidatenkunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering(dus tot 9 april 2014) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

De viering van het 100-jarig bestaan. Aan de binnen- en achterzijde vindt u een overzicht van plannen die door het bestuur zijn geopperd. De eerste vier onderwerpen acht het bestuur van groot belang en wil deze graag uitvoeren.  Hiervoor wordt uw instemming gevraagd. Voor de overige onderwerpen wordt naar de voorkeur van de leden gevraagd. Na een toelichting en mogelijke nieuw ingebrachte ideeën bent u in de gelegenheid uw voorkeuren aan te geven.

Wie niet in de gelegenheid is de avond bij te wonen maar zijn voorkeur,medewerking of andere ideeën wil doorgeven, kan dat doen via secretaris@oudhoorn.nl of via een briefje naar het Pakhuis o.v.v. jubileumviering.

Rondvraag Sluiting van de bijeenkomst

Metvriendelijke groeten

RitaLodde-Tolenaar,

secretarisVereniging Oud Hoorn.

 

Activiteiten overzicht