Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering

15-10-2005

Hoorn, 15 september 2005.

Aan de leden en belangstellenden van de Vereniging Oud Hoorn.

Geachte leden en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor de najaarsledenvergadering, die zal worden gehouden op: Zaterdag 15 oktober 2005, 10.00 uur (zaal open 9.30 uur), Oosterkerk te Hoorn.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 2005/3)
 4. Gesprekken met de vrijwilligers:
  - samenvatting gesprekken met de vrijwilligers (zie bijlage 1)
  - reactie van het bestuur op de samenvatting (zie bijlage 2)
  - terugkoppeling van de bijeenkomst met de vrijwilligers op 21 september 2005:
  mondeling verslag door Coen Droog.
 5. Rapportage van de werkgroep statuten:
  - toelichting door de werkgroep op de rapportage (rapportage: zie bijlage 3)
  - bespreking van de rapportage
  - instellen commissie statuten om het voorstel uit te werken
 6. Bestuursverkiezing
  Mw. Liesbeth van Apeldoorn heeft zich bereid verklaard om ter vervulling van de vacature van mw. Marit Veerman-Boon, lid te worden van het bestuur van de vereniging. Liesbeth is 37 jaar, geboren in Zaandam en getogen in Hoorn. Zij is architect en mede-eigenaar van TPA Architecten. Zij vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met onze woonomgeving. Dat betekent voor haar naast het conserveren en documenteren van het verleden ervoor zorgen dat nieuwe toevoegingen aan de gebouwde omgeving in Hoorn kwalitatief hoogwaardig zijn.
  De heer Jeroen Spiekker heeft zich bereid verklaard lid te worden van het bestuur van de vereniging. Jeroen is bereid om de functie van penningmeester over te nemen van Frans van Iersel. Jeroen is 40 jaar en sinds ruim twintig jaar woonachtig in Hoorn. Hij werkt als accountant bij Deloitte Accountants B.V. te Hoorn. Jeroen is bestuurslid (geweest) van diverse sociale en economische instellingen (H.O.C., Horizoncollege, MEE Noord-West Holland, Bibliotheek Hoorn, Stichting Netwerk). Jeroen vindt het belangrijk om naast zijn werk als accountant actief te zijn in het sociale leven en de vereniging Oud Hoorn sluit goed aan bij zijn interesse.
  Op grond van artikel 8, lid 3 van de statuten hebben leden het recht een of meer tegenkandidaten te stellen, mits tenminste tien leden dit uiterlijk zeven dagen voor de vergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.
 7. Voorstel voor werving nieuw bestuurslid (tevens kandidaat voorzitter: zie bijlage 4)
 8. Afscheid van Frans van Iersel, penningmeester
  Uitreiking van der jaarlijkse onderscheiding
  Rondvraag en sluiting.


Na afloop van de vergadering bent u in de gelegenheid om het vorig jaar onderscheiden pand Oude Doelenkade 27 te bezichtigen. Hoewel de interne verbouwing nog niet geheel klaar is, zal de eigenaar, Klaas Bakker, ons van harte welkom heten.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

P.M. Huisman, secretaris.

 

Activiteiten overzicht