Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering

19-04-2006

Hoorn, 15 maart 2006. Geachte leden en belangstellenden,

Hierbij nodig ik u uit voor de voorjaarsledenvergadering, die zal worden gehouden op:

Woensdag 19 april 2006, 20.00 uur, Oosterkerk te Hoorn.
(zaal open vanaf 19.30 uur)


De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 2006/1)
3. Jaarverslag 2005 (zie bijlage bij de agenda)
4. Financieel verslag 2005 (zie Kwartaalblad 2006/1)
Verslag kascontrolecommissie (ter vergadering)
Begroting 2007 (zie Kwartaalblad 2006/1)
5. Bespreking voorstel wijziging statuten (zie website: https:www.verenigingoudhoorn.nl/vereniging/brieven.php

of ter inzage in het Oost-Indisch Pakhuis (dinsdag, donderdag, zaterdag van 10.00-16.00 uur) of via telefonisch verzoek: tel. 273570.
6. Bestuursverkiezing: statutair aftredend is bestuurslid Coen Droog. Hij heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.
(Op grond van artikel 8, lid 3 van de statuten hebben leden het recht een of meer
tegenkandidaten te stellen, mits tenminste tien leden dit uiterlijk zeven dagen voor
de vergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt).

PAUZE

7. Presentatie door bestuurslid Liesbeth van Apeldoorn over het thema behoud, sloop en nieuwbouw in de historische stad: Gouden regels voor de ideale stad?
8. Rondvraag en sluiting.


Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,

P.M. Huisman, secretaris

 

Activiteiten overzicht