Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering

14-10-2006

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden

Hoorn, 15 september 2006.

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de najaarsledenvergadering, die zal worden gehouden op:

Zaterdag 14 oktober 2006 in de Oosterkerk te Hoorn, aanvang: 10.00 uur (zaal open 9.30 uur)

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Welkom en opening
2. Bestuursmededelingen
3. Uitreiking van de jaarlijkse onderscheiding
4. Bestuursverkiezing
Op grond van de rapportage van de commissie bestaande uit de heren Jan Floris, Henk Halsema en mevrouw Nelleke Huisman heeft het bestuur besloten om de heer Egbert Ottens voor te dragen voor benoeming tot lid en tevens voorzitter van het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn. Egbert Ottens is reeds jaren woonachtig in Hoorn en heeft op grond van zijn werk bij de dienst Wonen in Amsterdam kennis van en betrokkenheid bij cultuurhistorie en stedelijk erfgoed. Hij is acht jaar raadslid geweest en heeft in diverse besturen de functie van voorzitter vervuld. Als toekomstig voorzitter vindt Egbert de bewaking van het stadsbeeld van groot belang en wil hij de rol, die Oud Hoorn daarbij speelt, met kracht voortzetten.
Egbert zal de vacature vervullen die met het vertrek van Ton van Weel als bestuurslid en voorzitter ontstaat.
Op grond van artikel 8, lid 3 van de statuten hebben de leden het recht één of meer tegenkandidaten voor te dragen, mits ten minste tien leden dit uiterlijk zeven dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.
Overdracht voorzittershamer
5. Presentatie van de plannen voor de viering van het jubileumjaar
6. Rondvraag
7. Afscheid van de heer Ton van Weel als bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Oud Hoorn.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om op informele wijze afscheid te nemen van Ton van Weel en kennis te maken met Egbert Ottens.
Het bestuur stelt prijs op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Nelleke Huisman, secretaris.

 

Activiteiten overzicht