Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering 11 april 2007

11-04-2007

 

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden

Hoorn, 15 maart 2007.

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit voor de voorjaarsledenvergadering, die zal worden gehouden op:

Woensdag 11 april 2007 in de Oosterkerk te Hoorn, aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Welkom en opening
2. Bestuursmededelingen
3. Verslag van de najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1/2007)
4. Jaarverslag 2006 (zie Kwartaalblad 1/2007)
5. Financieel verslag 2006 (zie Kwartaalblad 1/2007)
Verslag kascontrolecommissie (ter vergadering)
Begroting 2007 (zie Kwartaalblad 1/2007)
Benoeming kascontrolecommissie 2007
6. Bestuursverkiezing
Vanwege het vertrek van twee bestuursleden heeft het bestuur aanvulling en versterking nodig. In de vacature van bestuurslid Marjan Faber wil het bestuur voorzien door Hieke Stapel voor te dragen als haar opvolgster. Hieke is ruim twintig jaar woonachtig in Hoorn en stevig verankerd in de Hoornse samenleving. Zij is al jaren lid van Oud Hoorn en vanaf 1985 gids van Oud Hoorn. Zij is ook coördinator van de gidsen geweest en namens Oud Hoorn coördinator van het comité Open Monumentendag. Tenslotte is vermeldenswaardig dat Hieke educatief medewerker is bij het Westfries Museum.
Op grond van artikel 8, lid 3 van de statuten hebben de leden het recht één of meer tegenkandidaten voor te dragen, mits ten minste tien leden dit uiterlijk zeven dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt.
7. Afscheid van de bestuursleden Faber en Huisman
8. Rondvraag

PAUZE

Na de pauze zal Mw. Tosca van der Walle, stadsarcheoloog, een inleiding houden over de opgravingen van het Klooster Betlehem.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Nelleke Huisman, secretaris.

 

 

Activiteiten overzicht