Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Markermeerdijken   (20-09-2019)

   

   

  In juni en juli jl. ontvingen wij aangaande ons beroep ten aanzien van het Projectplan Wa-terwet Versterking Markermeerdijken van uw griffier een zeer grote hoeveelheid informa-tie en rapporten. De Vereniging Oud Hoorn is een vrijwilligersorganisatie, het heeft ons in de vakantieperiode veel tijd gekost om het dossier met circa 3.000 pagina’s te kunnen be-oordelen. Bij brief van 2 augustus jl. stelt u ons in de gelegenheid om nadere stukken in te dienen. Wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken om onze zienswijze verder toe te lichten op die aspecten die naar onze mening tot nu toe onvoldoende aan de orde zijn ge-weest of niet zijn begrepen. Daarbij hebben wij pas recent kennis kunnen nemen van, voor ons nieuwe, provinciale richtlijnen die van groot belang zijn bij het beoordelen van het ruimtelijk kader waarbinnen de dijkversterking in Hoorn plaats vindt.

  Klik onderstaand document aan:

  Aanvulling op ons beroep ten aanzien van Projectplan Waterwet

  Versterking Markermeerdijken.

   

 • Inrichting van het stadsstrand   (17-07-2019)

  Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,
  Nieuwe Steen 1
  Hoorn


  Hoorn, 17 juli 2019
  Betref: De inrichting van het stadsstrand

  Geacht college,


  Op 8 mei hebben we met een aantal leden van onze werkgroep stadsontwikkeling van onze vereniging met interesse de inloopavond over het stadsstrand bezocht.

  Deze eerste invuloefening hebben we binnen de vereniging geëvalueerd. Zoals u weet zijn wij geen tegenstander van het stadsstrand, vooroeverland passend binnen de context van het Westfriese landschap, behoort bij de rijkdom van landschapstypes rond het provinciaal monument de Westfriese Omringdijk. Onze bezwaren en zienswijze rond de dijkverzwaring hebben zich dan ook vooral gericht op het vervangen van de noordse steen door ander materiaal, het ontbreken van landschappelijke ontwerpuitgangspunten op een hoger schaalniveau en de zichtbaarheid van het parkeren vanuit de binnenstad.

  Tijdens de inloopavond hebben we al laten weten niet gelukkig... lees verder >>

 • Monumentenstatus Stadhuis   (30-06-2019)

  Aan de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn,

  Nieuwe Steen 1

  Hoorn

   

  Hoorn, 21 06 2019

  Betreft: Het stadhuis

   

  Geachte raad en college, 

  Als vereniging Oud Hoorn willen wij ons niet mengen in de discussie over de plaats van het stadhuis, nieuwbouw of vernieuwing.

  Waar wij als vereniging wel zorgen over maken is de status van het huidige gebouw. Twee jaar geleden tijdens de viering van ons 100 jarig bestaan hebben we aangegeven dat het huidige stadhuis het meer dan waard is om als gemeentelijk monument te worden aangewezen. Het huidige stadhuis is één van de weinige bijzondere en grotere gebouwen uit de grote groeiperiode van de vorige eeuw. Een gebouw dat in het middelpunt van de stad is gebouwd als het middelpunt van de gemeenschap.

  Wij vragen u om bij beide keuzes rekening te houden met de waarde van dit bijzondere gebouw. Ook wanneer er besloten wordt het gemeentehuis naar de Poort van Hoorn te verplaatsen zou er sprake... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur