Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Reactie op beantwoording Zienswijze Versterking Markermeerdijken   (19-12-2018)

  MarkermeerdijkenAan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

  Postbus 200192001

  2500 EA in Den Haag  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.

  Versterking Markermeerdijken

  Hoorn, december 2018

  Geacht college,

  Op 14 december 2017 is het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage gelegd door de Provincie. De vereniging Oud Hoorn heeft ten aanzien van een aantal onderdelen een zienswijze ingediend. De beantwoording van de zienswijze beantwoordt niet alle vragen die door de vereniging zijn gesteld of verwijst ten onrechte naar de mening van de Vereniging naar derde partijen.

  (zie zienswijze en 1e beantwoording in dit bericht)

  De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht van Hoorn. Er worden verschillende ingrepen aan en rond het Provinciaal monument gepleegd.

  In de beantwoording van de zienswijze wordt op de volgende punten gewezen, de beschermde waarden... lees verder >>

 • Zienswijze mbt versterking Markermeerdijken   (10-01-2018)

  Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling

  Versterking Markermeerdijken

  o.v.v. zaaknummer 1017121

  Postbus 3007

  2001 DA Haarlem.

  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.

  Zaaknummer 1017121 Versterking Markermeerdijken 

  Hoorn, 30 december 2017

  Geacht college, 

  Op 14 december 2017 is het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage gelegd.

  De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht van Hoorn. Er worden verschillende ingrepen aan en rond het Provinciaal monument gepleegd. Nergens is duidelijk gemaakt wat de status precies is en in de toekomst zal worden. De Westfriese Omringdijk is een 123 kilometer lang monument dat het waard is beschermd en behouden te worden. De huidige dijk is in de loop der eeuwen als gevolg van allerlei doorbraken, verzwaringen, uitbreidingen en mutaties tot stand gekomen. Al die veranderingen zijn... lees verder >>

 • Brief aan het College mbt de aanleg van het stadsstrand   (10-01-2018)

  Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen. Zie onderstaande brief van 12 november 2017 aan het College van Burgemeester en wethouders van Hoorn. 

  Geacht college,

   Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen.

  De dijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht. Vanuit deze monumentale status en het zicht op onze stad vanaf deze dijk geven wij een aantal aanbevelingen bij de verdere uitwerking. Binnen de gemeentegrenzen is er voor drie verschillende vormen van dijkverzwaring gekozen. Het hoofdprincipe bestaat uit de keuze voor een buitendijkse... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur