Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Zienswijze mbt versterking Markermeerdijken   (10-01-2018)

  Aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  Directie Beleid/sector Ruimtelijke Ontwikkeling

  Versterking Markermeerdijken

  o.v.v. zaaknummer 1017121

  Postbus 3007

  2001 DA Haarlem.

  Onderwerp: Zienswijze Vereniging Oud Hoorn m.b.t.

  Zaaknummer 1017121 Versterking Markermeerdijken 

  Hoorn, 30 december 2017

  Geacht college, 

  Op 14 december 2017 is het project “Versterking Markermeerdijken Hoorn en Amsterdam” ter inzage gelegd.

  De Westfriese Omringdijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht van Hoorn. Er worden verschillende ingrepen aan en rond het Provinciaal monument gepleegd. Nergens is duidelijk gemaakt wat de status precies is en in de toekomst zal worden. De Westfriese Omringdijk is een 123 kilometer lang monument dat het waard is beschermd en behouden te worden. De huidige dijk is in de loop der eeuwen als gevolg van allerlei doorbraken, verzwaringen, uitbreidingen en mutaties tot stand gekomen. Al die veranderingen zijn... lees verder >>

 • Brief aan het College mbt de aanleg van het stadsstrand   (10-01-2018)

  Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen. Zie onderstaande brief van 12 november 2017 aan het College van Burgemeester en wethouders van Hoorn. 

  Geacht college,

   Door de Alliantie Markermeerdijken is deze zomer een omgevingsvergunning voor de Markermeerdijkversterking aangevraagd. In dit kader wil de vereniging Oud Hoorn graag een positieve bijdrage leveren aan de verdere invulling van de plannen.

  De dijk is een provinciaal monument en valt voor een deel binnen het beschermde stadsgezicht. Vanuit deze monumentale status en het zicht op onze stad vanaf deze dijk geven wij een aantal aanbevelingen bij de verdere uitwerking. Binnen de gemeentegrenzen is er voor drie verschillende vormen van dijkverzwaring gekozen. Het hoofdprincipe bestaat uit de keuze voor een buitendijkse... lees verder >>

 • Brief aan het College mbt herinrichting Westerdijk   (10-01-2018)

  Het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn stuurde op 4 januari 2018 onderstaande brief naar het College van Burgemeester en Wethouders mbt de herinrichting van de Westerdijk:

   

  Betreft: De herinrichting van de Westerdijk 

  Geacht college,

  De plannen voor de herinrichting van de Westerdijk zijn op 6 december jl. gepresenteerd. Met veel belangstelling hebben we kennis gemaakt met deze eerste herinrichtingsschetsen zoals op deze avond zijn voorgelegd.

  Het monument, de West-Friese omringdijk ligt niet op de plek van de huidige zeewering. Dit deel heeft dan ook geen monumentale status maar maakt wel een belangrijk onderdeel uit van het gezicht van het beschermde stadsgezicht. In onze brief van 12 november 2017 schreven we over dit deel van de dijk het volgende:

  Voor de bestaande dijk wordt een berm aangelegd met een voet/fietspad. De nieuwe berm is een ondergeschikt aan de oude dijk en volgt de oorspronkelijke dijk in zijn verloop. De beschrijving gaat uit van stortsteen.... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur