Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

schoorstenen en ketelhuizen 1e reactie   (08-10-2009)


De brief van de Gemeente Hoorn (dd. 25-9-09) mbt de voorgenomen sloop van de schoorstenen en ketelhuizen op de adressen Bangert 16 en Kolenbergstraat49 is niet verzonden aan de Historische Vereniging Blokker. Vereniging Oud Hoorn heeft inmiddels van hen vernomen dat hun doelstelling in aanvang het registreren en onder de aandacht brengen van de historie is en niet om deze te beinvloeden. Zij ondersteunen acties tot behoud van harte maar spelen daarin geen actieve rol. De eerste reactie van Oud Hoorn is dat de monumentale, danwel beeldbepalende status allereerst in de commissie Welstand en Monumenten aan de orde zou moeten komen. De door de Gemeente aangedragen monumenten tot sloop lijken geen cultuurhistorische argumenten te bevatten. Na meer duidelijkheid over eea zal Oud Hoorn een 2e reactie geven binnen de gestelde tijd van 4 weken.

Aan het college van

burgemeester en wethouders

van de gemeente Hoorn,

Hoorn, 8 oktober 2009

Onderwerp: schoorstenen en ketelhuizen 1ste reactie

Uw kenmerk: 09.44964

Geacht college,

Aan uw verzoek onze mening te geven over het voorgenomen plan om de schoorstenen en ketelhuizen in Blokker te slopen, willen wij graag voldoen.

Uit de informatie die u hebt verstrekt is ons niet duidelijk of deze objecten een zekere monumentale status hebben. Is dat monumentaal of beeldbepalend?

Ook is ons niet duidelijk of al een advies van de commissie voor Welstand en Monumenten is gevraagd en hoe dit advies luidt.

In eerste instantie beperkt onze reactie zich tot deze twee vragen.

Wel willen wij u alvast laten weten dat bij de argumentatie om tot sloop over te gaan o.i. geen argumenten van historische, bouwhistorische of cultuurhistorische aard zijn gebruikt.

U verwijst naar de slechte staat en de voor de nieuwe plannen ongelukkige locatie.

Bovendien zou bij behoud geen "significante ruimtelijke kwaliteit" ontstaan. Wat met dit laatste wordt bedoeld, is ons niet geheel duidelijk. Later omschrijft u dat als het ontbreken van enige ruimtelijke kwaliteit.

Het is voor ons nog een vraag of deze niet zou kunnen worden bereikt door een zorgvuldige inpassing in de plannen; hetgeen ook in een eerder stadium al aan de orde had kunnen zijn voordat de uiteindelijke verkaveling van het gebied werd vastgesteld.

In den lande zijn heel wat voorbeelden van een goede inpassing van dergelijke objecten en de daarmee bereikte verhoging van de kwaliteit van de omgeving te vinden.

Of het waarborgen van het specifieke karakter van de Bangert en van de Oosterpolder ook mogelijk is via de wegenstructuur, is voor ons nog een vraag. De herkenbaarheid van het verleden en het behoud van historisch van belang zijnde gebouwen zoals deze schoorstenen en ketelhuizen kunnen o.i. meer bijdragen aan de waarborging van het specifieke karakter van het gebied.

Nadat u onze bovenstaande twee vragen hebt beantwoord, willen wij graag onze definitieve reactie binnen de gestelde termijn geven.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn

M.J. Lodde-Tolenaar,

Secretaris.

 

  Terug naar Brieven bestuur