Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

schoorstenen en ketelhuizen vervolgreactie   (20-10-2009)


Aan het college van

burgemeester en wethouders

van de gemeente Hoorn,

Hoorn, 16 oktober 2009

Onderwerp: schoorstenen en ketelhuizen vervolg reactie

Uw kenmerk: 09.44964

Geacht college,

Op 8 oktober j. l. hebben wij op uw verzoek onze eerste reactie gegeven op het voorgenomen plan om de schoorstenen en ketelhuizen in Blokker te slopen.

Wij hebben u gevraagd naar de monumentale status en naar het advies van de commissie voor Monumenten en Welstand. Ons is op 14 oktober schriftelijk geantwoord:

De schoorstenen hebben geen status. Ze zijn niet monumentaal of beeldbepalend. Er is geen advies aan de monumenten-/welstandcommissie gevraagd. Er is wel overleg gevoerd met bureau Erfgoed/Stedenbouw omtrent de status/gesteldheid/ruimtelijke kwaliteit van de schoorstenen.

Het blijkt dat dat niet correct is. In 2003 (5 juni 2003) heeft de Monumenten­commissie geadviseerd de plaatsingsprocedure voort te zetten voor de twee schoorstenen met ketelhuizen op basis van redengevende beschrijvingen. De Monumentencommissie acht deze objecten "van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde".

Uw college heeft op 1 juli 2003 besloten het voorstel aan te houden "totdat meer duidelijkheid bestaat over een mogelijke inpassing van deze objecten bij de nadere uitwerking van het plangebied Bangert en Oosterpolder."

Het advies van de Monumentencommissie sluit aan bij onze mening. Nog voordat wij dit advies kenden, hebben wij u bericht dat het ons verbaasd heeft dat bij de argumentatie om tot sloop over te gaan geen argumenten van historische, bouw­historisch of cultuurhistorische aard aan de orde zijn geweest.

Het blijft voor ons een vraag of een tijdige en zorgvuldige inpassing in de plannen niet had kunnen leiden tot het behoud van deze schoorstenen. Zes jaar na het voornemen stelt u dat vanuit stedenbouwkundig opzicht geen "significante ruimtelijke kwaliteit" ontstaat.

Of het waarborgen van het specifieke karakter van de Bangert en van de Oosterpolder ook mogelijk is via de wegenstructuur, is voor ons zeer de vraag. De herkenbaarheid van het verleden en het behoud van historisch van belang zijnde gebouwen zoals deze schoorstenen en ketelhuizen kunnen o.i. meer bijdragen aan de waarborging van het specifieke karakter van het gebied.

Juist in een dorp als Blokker waar door de nieuwbouwplannen al zoveel van de historische en karakteristieke zaken zijn verdwenen zou het behoud van deze schoorstenen en ketelhuizen de herinnering aan het verleden zichtbaar levend houden. Wij hebben begrepen dat bij de bewoners van Blokker belangstelling bestaat om daaraan een bijdrage te leveren.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u wilt besluiten tot het handhaven op de huidige locatie van de schoorstenen die van algemeen belang zijn vanwege architectonische en cultuurhistorische waarde en tot het inpassen in de plannen.

Mocht restauratie en behoud op de huidige locatie in uw visie inmiddels onmogelijk zijn geworden, dan bepleiten wij een verplaatsing van de schoor­stenen en ketelhuizen binnen het dorp Blokker. Opslag in een depot is voor ons geen optie, omdat uit eerdere ervaringen duidelijk is geworden dat na enige tijd objecten elders een eigen leven zijn gaan leiden zonder dat iemand bekend is waar.

Wij hopen ten zeerste op een positief besluit.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn

M.J. Lodde-Tolenaar,

Secretaris.

 

  Terug naar Brieven bestuur