Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Begraafplaats Keern   (16-10-2010)


Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hoorn
Stadhuis
Postbus 603
1620 AR Hoorn


Hoorn, 16 oktober 2010


Geacht college,

Op 8 september jl heeft uw college in een openbare bekendmaking in het Weekblad voor West-Friesland medegedeeld voornemens te zijn een strook van vijf meter van het meest westelijke deel van de begraafplaats Keern af te splitsen ten behoeve van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar de binnenstad.

Als Vereniging Oud Hoorn tekenen wij bezwaar aan tegen de sluiting van dat deel van de begraafplaats en de onttrekking van de grond ten behoeve van de aanleg van de verbindingsweg.

Maart 2008 verzochten wij u om de begraafplaatsen Keern, Berkhouterweg en bij de PKN-kerk in Zwaag op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Wij voerden daarvoor als argumenten aan de historische en cultuurhistorische betekenis van deze begraafplaatsen en het gegroeide besef dat deze begraafplaatsen meer bescherming behoeven. U heeft ons verzoek aan de commissie Welstand en Monumenten voorgelegd. De commissie stond in beginsel positief tegenover het verzoek van Vereniging Oud Hoorn. Het ontbrak u echter, zo liet u in uw brief van 24 juni 2008 weten, aan capaciteit om op het verzoek in te gaan. Op een nader tijdstip beloofde u op de kwestie terug te zullen komen.

Een werkgroep van Vereniging Oud Hoorn heeft zich, met uw instemming, sindsdien gezet aan het herstel en onderhoud van graven en grafstenen waarvan geen nabestaanden bekend waren. Het betrof onder meer monumentale grafmonumenten van notabelen uit Hoorns historie. Daarnaast heeft de werkgroep zich gezet aan de inventarisatie van de graven.

Middels deze brief brengen wij uw toezegging in herinnering.

Wij maken, als gesteld, bezwaar tegen het afsplitsen van de strook van vijf meter van de bestaande begraafplaats voor de aanleg van bedoelde ontsluitingsweg. Bovendien vragen wij u om de begraafplaats ten spoedigste alsnog de status van gemeentelijk monument toe te kennen.

Hoogachtend,
Vereniging Oud Hoorn

Egbert OttensCoen Droog
voorzittervice-voorzitter

 

  Terug naar Brieven bestuur