Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Van de Bestuurstafel   (12-11-2010)


Begraafplaats Keern
Namens de vereniging heeft het bestuur bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het College van Burgemeester en Wethouders om een strook van vijf meter aan de westzijde van de begraafplaats Keern af te halen ten behoeve van het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg van de stad. De gemeenteraad heeft vorig jaar al met dat tracé ingestemd. Over het voor en tegen van deze tunnel valt een flinke politieke boom op te zetten. Dat doen we nu niet. In het volgende blad willen we een interview met wethouder Louwman opnemen over zijn ambities, ideeën en de Poort van Hoorn, waaronder het plan voor de ondertunneling van het Keern valt. Bovendien hebben we de wethouder al uitgenodigd voor de voorjaarsledenvergadering 2011.
Wat ons dwars zat en wat de aanleiding was voor het bezwaarschrift is dat Oud Hoorn maart 2008 voorstelde om drie begraafplaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Daaronder die aan het Keern. De Monumentencommissie adviseerde daar positief op. Het college antwoordde in beginsel positief tegenover het voorstel te staan. Vanwege tijdgebrek bij de afdeling Erfgoed kon het het voorstel echter vooralsnog niet worden gehonoreerd. In ons bezwaarschrift verwijzen we naar deze toezegging. Waar wij bezorgd om zijn is dat die vijf meter een camel-nose blijkt te zijn. Je trekt eraan en ineens komt er een heel beest binnenwandelen.
Ook hebben we het college gewezen op de activiteiten van een werkgroep van Oud Hoorn die een aantal graven op de bewuste begraafplaats heeft opgeknapt, waaronder ernstig vervallen grafmonumenten van belangrijke Hoornse burgers. De werkgroep heeft verder een inventarisatie gemaakt van de overledenen die op deze begraafplaats werden begraven.

Hoorn monumentenstad
Onlangs besprak de algemene raadscommissie de Evaluatie Nota Kunst en Cultuur. Enkele raadsleden gaven te kennen moeite te hebben met de sterke toename van het aantal monumenten. Er werd zelfs gerept van het misbruik maken van de regeling door op deze wijze invloed uit te oefenen. Als dat zo zou zijn dan is dat onjuist. Maar ons bestuur heeft dat niet kunnen ontdekken. Recent is een aantal woningen aan de Koepoortsweg op de gemeentelijke lijst gekomen. En een aantal woningen komt binnenkort op die lijst. Terecht naar onze mening, want èn de Koepoortsweg èn een aantal woningen vertegenwoordigen een onmiskenbaar waardevolle cultuurhistorische waarde, die behouden dient te blijven. Hetzelfde geldt voor de tuinderswoningen en stolpboerderijen langs de dorpslinten in onze gemeente, waarvoor de aandacht beslist vergroot mag worden.
Tevens werd betoogd dat meer Hoornse monumenten aan Hendrick de Keyser overgedragen moesten worden omdat deze vereniging relatief weinig monumenten in Hoorn zou hebben. Wij van Oud Hoorn weten sinds vorig jaar beter. In Hoorn heeft Hendrick de Keyser haar relatief grootste bezit in den lande en dat bestaat ook nog louter uit topstukken!

Bezoek Oud Enkhuizen
Begin september bracht onze zustervereniging uit Enkhuizen een bezoek aan Hoorn. Bij de viering van ons negentigjarig jubileum kregen we voor bestuur en vrijwilligers een bezoek aan Enkhuizen aangeboden. Dat bezoek verliep zo geanimeerd en beviel zo goed dat we afspraken om dat elke twee jaar over en weer te herhalen. Zo kunnen we ideeën uitwisselen en over en weer van elkaar leren. Een aantal gidsen verzorgde een interessante stadswandeling. En we bezochten onder andere het Oostereiland. Samen hebben we geprobeerd om ook Medemblik voor deze samenwerking te interesseren. Maar daar houdt men de boot vooralsnog af.

Oostereiland
De werkzaamheden op het Oostereiland vorderen gestaag. Het is indrukwekkend wat daar wordt gepresteerd. Het is een aanrader om op een mooie winterdag eens te gaan kijken. Als het eiland volgend jaar wordt geopend heeft onze stad er een schitterend opgeknapt monumentaal complex bij.

Expositie Peter de Rijcke
Na de expositie met werk van Peter Dorleijn is nog tot eind van dit jaar een expositie van werk van Peter de Rijcke Hoorn en omgeving te zien. Een leuke tentoonstelling die naast zijn grote liefde voor de stad en de haven, tevens een beeld geeft van de ontwikkeling in het werk van De Rijcke.

Expositie Van der Zel 2
De tentoonstelling De Rijcke wordt vanaf de tweede week van januari 2011 opgevolgd door een nieuwe tentoonstelling met materiaal uit de rijke beeldcollectie van Giel van der Zel. Opnieuw schitterende ansichten en foto’s van beelden uit het vervlogen Hoorn bijeen gebracht door Femke Uiterwijk, Marit Veerman en Trudy de Rooij.

Jeugd
In het Kwartaalblad willen we voortaan ook ruimte geven aan de jeugd. In de vorm van een werkstuk bijvoorbeeld dat op de geschiedenis van onze stad ingaat. Zo wil het bestuur actief de belangstelling bevorderen. Ook de gidsen organiseren regelmatig met Hoornse scholen rondleidingen in de stad, die zeer goed aanslaan. Er wordt aan gedacht om een speciaal jongerenlidmaatschap te introduceren.

Hollandprijs en website
De website van onze vereniging is door de Historische Vereniging Holland genomineerd voor de Hollandprijs. Cultureel Erfgoed Noord-Holland en het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn nauw betrokken bij de opzet en de uitvoering van deze Hollanddag. Dit jaar staan de websites van de historische verenigingen centraal. Bij de beoordeling wordt in het algemeen gekeken naar vorm en inhoud van de website en in het bijzonder wordt nagegaan in hoeverre lokale historische informatie op de site aangeboden wordt. 19 November is de uitslag, die uiteraard op de website gemeld zal worden.
De website is ook sterk verbeterd wat de zoek- en navigatiemogelijkheden betreft. Ook op de website willen we meer ruimte bieden aan jongeren. Goede ideeën zijn welkom.

Monumentenprijs Oud Hoorn 2010
Over de monumentenprijs 2010 van onze vereniging leest u elders in het blad meer. De prijs werd dit jaar toegekend aan mevrouw en de heer De Jong, broer en zus, voor de restauratie van de tuinderswoning Dorpsstraat 5 in Zwaag. De prijs is tevens een signaal naar de gemeente om meer zorgvuldig de beeldkwaliteit van de linten te bewaken.

Maquette
De maquette van Hoorn, die nu nog een plek heeft in het Museum van de 20e eeuw moet daar eind dit jaar weg. Het museum bereidt de overstap voor naar het Oostereiland. We zijn in overleg met het Westfries Museum dat de maquette graag wil onderbrengen. Lukt het om daar een goede plek te vinden dan wordt de maquette opgeknapt. De mogelijkheden om de maquette met moderne mogelijkheden aan het heden aan te passen worden onderzocht. Zo worden de educatieve mogelijkheden van de maquette vergroot.

Cadeaubonnement
Voor de komende feestdagen kunt u nog royaal cadeauabonnementen afnemen en rondstrooien. Ook zijn er in de winkel schitterende boeken verkrijgbaar en zeefdrukken.

Egbert Ottens

 

  Terug naar Brieven bestuur