Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Bestemmingsplan binnenstad   (10-12-2019)


Aan de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, dhr. A. Helling en de wethouder Erfgoed en monumenten, dhr. S. Bashara.

Nieuwe Steen 1

Hoorn

Hoorn, 10 december 2019

Betreft: Het bestemmingsplan binnenstad

 

Geachte wethouders,

Vanaf het Globaal Bestemmingsplan Binnenstad eind zeventiger jaren van de vorige eeuw tot aan het laatste bestemmingsplan binnenstad heeft de Vereniging Oud Hoorn altijd op een prettige wijze samengewerkt met de gemeente bij het tot stand komen van de bestemmingsplannen voor en rond de binnenstad. Deze prettige samenwerking voorkomt dat we in de ongewenste situatie terecht komen dat we achteraf via bezwaarschriften of zienswijzen nog om correcties moeten vragen. Bij de totstandkoming van het huidige bestemmingsplan heeft de vereniging ook een belangrijke rol gespeeld in de eindcontrole van dit bestemmingsplan. Dit kon op basis van de uitgebreide kennis over de binnenstad die binnen onze vereniging aanwezig is. Het bevreemdt ons dan ook dat wij bij de huidige herziening van het bestemmingsplan voor de binnenstad als vereniging niet betrokken worden. Om onduidelijke redenen heeft de gemeente deze goed functionerende gedragslijn verlaten, naar verluidt vindt de afdeling RO het niet nodig.

Vanuit de Monumenten en Welstandscommissie is bezorgdheid geuit over de beeldbepalende panden. De beeldbepalende panden vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Monumenten floreren niet op zich zelf, een monument heeft een omgeving nodig die het belang van zijn status onderbouwt. Beeldbepalende panden zijn de “boekensteunen” in een beschermd stadsgezicht. Het zijn ogenschijnlijk vaak minder belangrijke panden maar zij geven statuur aan de gevelwanden waarbinnen de rijks- en gemeentelijke monumenten kunnen flonkeren. Deze rol vraagt een andere beoordeling dan een monumentenpand, een beoordeling die ook meetbaar en reproduceerbaar moet zijn. Dit laatste is belangrijk bij de beoordeling bij verbouwingen van deze panden maar ook voor de bewoners of eigenaren van deze panden. Wij hebben begrepen dat de afdeling erfgoed een nieuwe lijst heeft samengesteld waarbij een derde van de beeldbepalende panden verdwijnt. Het hoe en waarom is niet reproduceerbaar, een verkeerde basis om in een nieuw bestemmingsplan waarde aan panden te geven of die te ontnemen. De Monumenten en Welstandscommissie heeft in een korte tijd een groot aantal panden beoordeeld op een wijze die past bij de rol die een beeldbepalend pand vervult. Het beoordelingssysteem van de commissie is meetbaar en reproduceerbaar, waardoor later de gemaakte keuzes ook helder blijven en zijn uit te leggen aan bewoners en andere belanghebbenden.

Op voorhand willen wij reeds nu kenbaar maken dat ons bestuur geen voorstander is van het loslaten van de bescherming van enkele honderden beeldbepalende panden zonder dat het nut en de noodzaak daarvoor in beleidsmatige zin overtuigend is aangetoond en per pand is uitgewerkt. De huidige voorstellen van de afdeling Erfgoed zullen wij niet steunen en zullen ongewijzigd leiden tot protesten en bezwaren. De afgelopen jaren is de druk op de geroemde ruimtelijk kwaliteit van ons historische stadskern zo fors toegenomen dat een verbetering, en misschien een verdere differentiatie, van het beschermingsbeleid meer voor de hand ligt. 

De Vereniging Oud Hoorn wil graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitwerken van het gemeentelijk beleid voor de binnenstad en gezien onze lange staat van dienst zijn wij bij uitstek prima in staat om de gemeentelijke plannen in een vroegtijdig stadium van commentaar te voorzien. Wij vragen u daarom om de oude gedragslijn waarbij de Vereniging Oud Hoorn in de concept fase betrokken wordt weer in ere te herstellen. In concrete willen wij het in ontwikkeling zijnde (aangepaste) bestemmingsplan voor de binnenstad kunnen beoordelen voordat dit plan in procedure wordt gebracht. Daarbij willen wij tevens meedenken over het instrument beeldbepalende panden, en de daarbij behorende criteria.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter     Matt Wever, secretaris

 

 

  Terug naar Brieven bestuur