Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Colofon - www.oudhoorn.nl

Doelstelling

De website www.oudhoorn.nl ondersteunt de doelstellingen van de Vereniging Oud Hoorn.

Beheer en onderhoud

De website wordt beheerd door leden, vrijwilligers, van de Vereniging Oud Hoorn. De inhoudelijke redactie en het technisch onderhoud van de ca. 0 pagina's is in handen van de "Internetwerkgroep". Namen vindt U op de pagina website.

De website volgt de door de "Internetwerkgroep" vastgestelde webstatuten.

Auteursrechten / Disclaimer

Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn heeft getracht alle rechthebbenden van gebruikt beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.

Op diverse plaatsen op deze site staan persoonlijke herinneringen vermeld.
Deze kunnen niet altijd gecontroleerd worden op hun juistheid en blijven dus voor rekening van de spreker/schrijver.

Niets uit deze productie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.
- No part of this product may be reproduced in any form without written permission from the owner.

 

Privacyverklaring

Bekijk hier het privacybeleid van Vereniging Oud Hoorn (PDF)