Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Begraafplaats Keern

Bemoeienis van Albert de Graaf leidde tot het initiatief van John Lamers dat in januari 2008 het vervallen graf van Mr. Gerard Lodewijk Carbasius werd opgeknapt, hetgeen mogelijk werd gemaakt met financiële medewerking van de Stichting Carstijn’s Capellerye, alsmede bouwbedrijf Hoorn ’80. Op verzoek van Rita Lodde, bestuurslid van de vereniging Oud Hoorn, werd de werkgroep Begraafplaats Keern opgericht.
Al dadelijk meldden zich een achttal personen, die zich bereid verklaarden om hulp te bieden bij het opknappen van de graven.
Alhoewel dit aanbod in dank werd aanvaard, kon niet op korte termijn met de werkzaamheden worden begonnen. Immers, er moet uitgezocht worden wie de eigenaren van de graven zijn, en zo deze gevonden worden; geven deze toestemming voor het plegen van onderhoud?
Teneinde op deze vragen, en nog vele andere, antwoord te krijgen, werd door John Lamers een onderhoud aangevraagd bij de verantwoordelijke wethouder, Mevrouw C. van Weel. Tijdens dit onderhoud werd de werkgroep toestemming verleend om, bij het achterhalen van eigenaren, gebruik te maken van gemeentelijke bestanden.
Diana van den Hoogen en John Lamers zijn sedert april 2008 bezig om de 1800 graven in kaart te brengen. De gemeente Hoorn stelde hiervoor een plekje beschikbaar in de ruimte van de Archeologische Dienst. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens van de gemeente Hoorn uit de 19e eeuw. Onmisbaar hierbij is de hulp van Leo Hoogeveen.

Het inbrengen in een computerbestand is een zaak van lange adem. Tot nu toe zijn 718 (stand per medio november 2008) van de 1800 graven ingebracht. En dan te denken dat hierna nog de 20e eeuw moet volgen.

Betrokkenen
Diana van den Hoogen
John Lamers
Jan Lodde
Rita Lodde verzorgt de coördinatie.
Leo Hoogeveen, namens de gemeente Hoorn, tevens archivaris Vereniging Oud Hoorn.

Doel
Het gaat om het behoud van graven van voor Hoorn belangrijke personen en monumentale graven.
Na het in kaart brengen van de graven is er een goede inventarisatie van op te knappen, te onderhouden graven nodig. Daarna moet toestemming verkregen worden voorzover mogelijk en daarna geld. Een en ander dient in nauwe samenwerking met de gemeente Hoorn te geschieden.

Organisatie
Werkgroep als onderdeel van de vereniging Oud Hoorn.
1. Past in doelstelling
2. Faciliteiten van Oud Hoorn: vergaderruimte, secretariaat etc.
3. Budget van Oud Hoorn
4. Basis voor aanvragen subsidie

De werkgroep heeft een grote mate van zelfstandigheid en een relatie met het bestuur via Rita Lodde.
In februari 2008 heeft de vereniging Oud Hoorn alsmede John Lamers plaatsing van de begraafplaats op de gemeentelijke monumentenlijst aangevraagd. Dit verzoek is momenteel in behandeling.

Contactpersoon Werkgroep Begraafplaatsen is: John Lamers.
Contactpersoon vanuit het bestuur is: