Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Uit Hoornsche archieven (3/4)

Poortersrolle van Hoorn. No. 4145. 15 Meij 1527.

„Op ten eysche bij den schout gedaan op Joost Jan Thaemsz., Simon Huyck, Oude en de Jonge Jan Mourijs zoonen, Augustyn Mourijsz. en de Jan Pouwelsz., die glaesmeker, ter cause, dat zij als Lutherane ende van dien secte suspect gehouden hebben diverse conventicalen ende vergaringe ten huyse van Joost Jan Thaemsz. voirs(eghd) contrarie de placate der K(eyserlijcke) M(ajesteyt), na informacie die 't gerechte daervan heeft konnen vernemen, soe condenneren de Heren van de gerechte den voirs(eghien) personen elcx in der peyne van ses Karolus Guldens ende die te betalen binnen den darden dage.
Soe in geval Jan Pouwlesz. overmits zijn armoede de voirs(eghie) penn(inghen) neyt betalen en machte, sal hij van desen dage gebanne wesen binnen zijn huys ende daer nyet ut te gaen den tijt van twee maenden tot zwaeren ende arbitrale correctie van den gerechte soe oock en menichwerf hij ter contrarie lede.
Bevelen die Heren van den gerechte den voirs(erghie) personen ende allen anderen van dier secte suspect, dat zij van nu voart an gheen vergaderinge en houden in 't heymelick of in 't openbaar, ende men sal denselven die alsoo bevonden warden strafflijcken ende sonder verdrach corrigeren naevolgende de placate van den K(eyserlijcken) M(ajesteit) ten exempel van allen enderen.”
Trof dit vonnis Joost en zijn mede-geloofsgenooten, het tweede trof hem persoonlijk; het luidt als volgt:
15 November 1527.
„Opte Eysch ende conclusie bij den schout gedaen op ende tegens Joost Jan Taemsz. nae zekere gethuygenisse gehoart nopende zekere injurische waarden bij den v(eir)s,egh)d(en) Joost gesproken in verachtinge van den ben soe condemneren scepen(en) den v(oir)s(egh)d(en) Joost Jan Thaemsz. in zes Karolus Gul(den).”

A. MERENS.