Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Uit Hoornsche archieven (4/4)

Not 6504 Protocol v. d. Notaris Abraham Takesz.

In den Name des Heeren amen.
In den Jaere van der geboorte desselffs ons heeren ende Salichmakers Jesu Christi ao XVIc ende achtenvijftich / opten XXVe daghe november voor den middagh omtrent de Clock thien uren / Compreerde voor mij Abraham Takes openbaer notaris bij den Ed.hove van hollandt ge admitteert residerende in de Zijpe ende de navolgende ghetuygen d' eerbare Aegt pietersdr Wedu vrouw / woonachtigh in de Zijp mij notaris ende getuyghen wel bekent gesondt van lichaem / gaende ende staende haer getuyghen wel bekent gesondt van lichaem / gaende ende staende haer verstant ende redenen wel ende volcomen gebruyckende welcke verclaerde haere wille ende begeerte te zijn dat pieter Jansz Wonder haren Sone wonachtich tot oude Nyedorp ofte bij zijn afflivicheyt zijn kinderen en verdere dessendenten ende nacomelinghen ten eeuwighe dagen nae haer Testatrices overlijden uyt haer nae te laten goederen voor uyt sal genieten in vollen eygendomme de Vruchten van haer Testatrice goederen zijnde een achtste paert wegens haer eygendom en gerechticheyt van seeckere prebende ofte collatie / In den Jaere veertienhondert ende negen en 't negentich bij Harman Jacobsz gewoont hebben de op Wieringhen / haer voorsaet gefundeert ende gestich tot hyplitushooff aldaer in St. hypolituskercke op der Lieve Vrouwen altoer / bestaende int geheel in omtrent dertien geersen landts gelegen so in de banne van Nierop als tot Winckel Waer van haer Testatrice d'voorsz. achtste paert ten dee1e is gevallen / blijekende bij seeckere Transactie ende accoordt Brieven daer van sijnde / d'voorn Pieter Jansz Wonder daer inne prolegaterende bij desen / begerende sij Testatrice dat haer andere Erffgenamen op blijck van dese / de voorsz vruchten in eygendomme aen hem in voeghen als voors / terstont nae haer overlijden / sonder eenich tegenspreken sal laten volgen ende dat om redenen dat d'voorn Pieter Jansz haer seer gedienstich is geweest verc1arende 't gunt voors is / te wesen haer uyterste wille versoeckende aen mij notaris bij behoorl stipulatie hier van gemaeckt te werden acte Codecillair / in behoorlijcke forma / Aldus gedaen in de Zijpe aen de Schagerbruch / ten huyse mijns notari / Ter presentie van Jan Cornelisz Metselaer ende Allert Ariaens muller mede woonachtigh aldaer als gelooffwaerdighe ghetuyghen hiertoe versocht / dewelcke desen beneffes mij nots voornt in oirconde der waerheyt onderteykent hebben ten Jare / daghe ende ure als vord
Ian Cornelis metselar
Aller Aeriensen muller
mij present Abraham T Nots publs 1658

No. 4140. Poortsrolle. Hoorn.

Rijksarchief v. d. Provincie Noord-Holland Haarlem.
Den drie en twintichsten dach in Junio Anna XVC en acht. In jegenwoirdicheyt van Jan Leec, Claes Jansz. Moller soe sijn overeyn gecomen die Waterscappen van die vier Noirder Coggen te weten, dat die vier coggen sullen maken die sluys gelegen aft(er) Nan Jacops ende dat hout te koopen voir Sinte Mairtens mis naestcomende ende in die wint(er) die sluys te maken ende voirt an soe sullen die vier ooggen die sluys onderhouden op haer oosten; des soe sal die middel oog houden tot hair oosten die nijeuwe sluys ende die se nu in die waterdijk sullen leggen.
Wairscappen Medemblic; Glaes Reijnersz.; Nan Jacopzn. Hoechtwoud; Dirc Wijnszn.; Dircx Broersz.; Jan Wijertszn.; Gerbrant Jansz.; Dirc Carstens Mzn.; Wijert Pieter Willemsz. van Abbekerck.

Amsterdam. 15 Juli 1939.
A. MERENS.