Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lambert Melisz. De Huisman van Westzaan? (5)

Mogelijk is hij de Henrick Jacobszoon, van Westsanen, die op 5 december 1581 zijn zoon Jacob en op 15 december 1583 zijn dochter Marike in de Ned. Herv. Kerk te Hoorn liet dopen 1). Na het lezen van de verschillende akten vermoed ik dat meerdere Westzaners zich na hun vlucht voor de Spanjaarden in West-Friesland gevestigd hebben. Dit wordt bevestigd door een Jan Gherritsz. bakker "voor den troubel wonachtich te Westzaenen voor die kerck ende nu wonachtich tot Enckhuysen". Deze verkocht op 12 februari 1592 een werf, gelegen voor de kerk te Westzaan, alwaar hij voor de troebelen op woonde 2). Door de verwoesting van hun woonsteden en hun tijdelijk verblijf elders hebben verschillende Zaankanters zich blijvend elders gevestigd.

De omstandigheid, dat Heynderick Jacobsz. zijn grootmoeder bij de overval der Spanjaarden uit de handen der vijanden gered heeft en haar ook andere weldaden betoond heeft, doet hem kennen als een persoon, die niet alleen zijn eigen vrijheid zocht, maar als een, die ook zorgde voor zijn naaste bloedverwant, ondanks de daaraan verbonden gevaren. Dat zijn gedrag uitzonderlijk was, getuigt de schenking, die zijn geredde grootmoeder hem deed. Dit te samen met zijn vestiging te Hoorn doet mij sterk vermoeden, dat hij de in dit artikel bedoelde huisman van Westzaan was. Mogelijk dat bij een verder onderzoek een verband tussen hem en Lambert Melisz. gelegd kan worden.

DR. S. HART.

1) In verband met de afstamming van Heynderick Jacobsz. zijn de volgende akten van belang. Rijksarchief Haarlem, Recht.Arch. 1563 fol. 75, 9 juni 1567. Ouwe Dirick Comelis Dirick Oetgers heeft een jaarlijkse rente van 6 gulden op land in de Krabbelbuurt achter Arian Pieter Dirick Oetgers. (Zie ook fol. 74 en 69 v.) Fol. 57, 5 januari 1565 Schuldbekentenis aan Cornelis Dirick Oetghers te Westzaan. Fol. 19, 22 december 1561 Schuldbekentenis aan Jacob Oetgers te Buiksloot onder verband van land te Westzaan, belend ten zuiden door Pieter Dirick Oetgers (vg1. ook fol. 41 v., 32, 46, 64).
2) Rijksarchief Haarlem, Recht.Arch. 1564 Akte 128.