Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lambert Melisz. De Huisman van Westzaan? (6)

Bijlage.

1582, [September] 7.

"Ick Symon Dircksz. Steijn, Schout Westzanen, ende Jan Claesz., Jan Cornelisz., schepenen aldaer, doen condt ende certificeren voor de gerechte waerheyt, hoe dat voor ons Schepenen gecome ende gecompareert es als daertoe rechtelicken gearesteert ende geda(e)cht synde ter requisitie ende verso[e]ke van Heynderick Jacobsz., eertijts buierman van Westzanen, nu woenachtich tot Hoorn, die eerbare Lijsbet Dircksdr. wonende op Nouwerna in den ban van Assendelft, out omtrent LXX jaeren, Heijnderick Dircksz. out omtrent XXV jaren ende Trijn Dircksdr. out omtrent XXXIIII jaeren, beijde kinderen van de voorschreven Lijsbet, omme getuychnisse der waerheyt te geven, soe hebben die voorschreven Lijsbet Heindericksdr., Trijn Dircksdr. tesamen ende gelyckelycken getuicht ende geaffermeert tgunt dat hier nae volcht waerachtich te wesen bij haerder sielen saelichheyt in plaetse van eede, hoe dat waer ende waerachtich es dat sy deposanten aen by ende over syn geweest recht naet ver loep van Westzanen binnen Assendelft alwaer mede was een en Trijn Heyndericksdr. weduwe van saliger gedachtenis Corne1is Oetkens, die welcke ten dier tyde gaff uuyt gront haers harten Heyderick Jacobsz. soe sy seyde haer soens soen die hooffstede daer sy placht op te woonen gelegen binnen Westzanen besuyden de groote Waelsloet aen de Oostsyde van de wech ende dat al ter oorsaecke dat Heynrick Jacobsz. haer Tryn Heyndericksdr. verlost hadde uuyt de gemeene vyantshanden duert vertrecken van Westzanen ende meer anderen duechden ende trouwicheyt die Heynrick voorschreven aen haer bewesen hadde, ditselffde tuychden ende verc1aerden sy waerachtich te wesen soe waerlick moest haer Godt almachtich helpen. Oer[con]den van desen soe heb ick Symon Dircksz. Steyn, Schout, voorschreven dese certificatie duer bede van de voorschreven Schepenen myn segel hieraen gehanghen ende met schepenen onderteyckent. Acten den sevensten anno XVCLXXXII."

Rijksarchief Haarlem, Recht.Archief 1564 fot. 4 v., 5. Transportregister van het Gerecht Westzaan.

S. HART.