Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Pieter Jansz. Liorne en de Nederlandse Scheepsbouw (15)

Zij weeten wel: dat ick het huijs, voor U luijden, ter lieffde van zeevaert gebouwt hebbe, ende U daerinne geset, met meer andere woorden die hij getuijge soo alle nijet onthouden heeft. Alle welcke, hij getuijge; ter noot, ende des versocht zijnde; bereijdt is, bij eede breeder te bevestigen. Consenterende, hiervan, gemaect ende hem producent geleevert te moegen werden, acte van attestatie een ofte meer, in behoorlijcken forma. Aldus gedaen, binnen Hoorn ten Comptoire mijns notarij, staende aen de Noorderstrate, by 't stadthuijs, daer de Jonge prince uuthangt, ende de drye geveerde schrijffpennen aen den gheevel staen. In tegenwoordicheyt van eersame Jan Fransz en Dirck Pietersz Hoedemaeckers mijn gebuijren, als getuijgen hiertoe versocht en gebeeden. Die tot meerder kennisse de minute van desen neffens den comparant, geteyckent hebben, ten daghe en jare als boven ende is den inhouden van zelve minute alhier ten prothocolle oock overgedraegen en geregistreert.
Quod sic se res habeant attestor manu propria regnisitus.

F. Pietersz."

Het andere soortgelijke stuk, ook verleden voor Frans Pietersz d.d. XXVIII november 1620 is aan het zo juist meegedeelde verwant. Hierin verklaart Willem Jacobsz. Melcknap, dat hij zich herinnert, hoe Liorne een huisje t.b.v. Robbert Robbertsz. wilde laten bouwen en dit ook inderdaad heeft laten bouwen "hem bequaem om inne te woonen, ende zyn neeringe te doen. sonderlinge tot dienst van de const van de zeevaert (Daerinne de producent ervaren, ende langen tyt mede beezich is geweest) daerinne te doceren", waarin Robbert Robbertsz. zo lang als hem zou believen, ja tot zijn overlijden zou mogen wonen.

Zoals uit het laatstgenoemde stuk blijkt, is Liorne voor 28 november 1620 overleden. Hij is dus overleden tussen 5 oktober 1618 (de datum van zijn afzetting door Prins Maurits) en 28 november 1620. Een nadere precisering van het tijdstip van z'n overlijden is ons op 't ogenblik nog niet mogelijk.
Zoals uit de aantekening van zijn doop in de Gereformeerde Kerk volgt, was hij op 12 juni 1612 vijftig jaar oud. Hij is dus geboren in 1561 of 1562.
Hij was gehuwd met Meynouw Jans en liet deze alsmede een dochter Aagtje na. Deze is eerst gehuwd met Hendrik Gudde. Later met Pieter Klases Gemp. Uit het eerste huwelijk zijn twee kinderen geboren: Meinoudje en Hendrik.

Hoorn. I. KUYPER.