Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Het Patriottisme in Hoorn in de jaren 1786 en 1787 (18)

Bedoelde leden waren Mr. J. van Bredenhof, Mr. P. Opperdoes, Jan Jager, Mr. Abram van Stralen, Jacob Berkhout, C. C. van Akerlaken, H. Berkhout, D. Jongmaats en H. de Hart. Na enig heen en weer praten stond Mr. Van Stralen op en ging heen, de overige aanwezige uitgestotenen volgden hem weldra. Als plaatsvervangers werden opgegeven Jacob Groes, J. H. v. Stralen, Zacheus van Foreest, Corn. Carbasius, Willem Schuurman, Pieter v. Akerlaken, Wouter van der Ramshorst, Corn. de Fijfer en W. N. Crap Hellingman. Hoewel de president-burgemeester Jacob v. Hoolwerf eerst niet genegen scheen de nieuwelingen te beëdigen, zwichtte hij tenslotte, daarbij terzijde gestaan door de zittende leden Mr. J. C. van de Blocquery, N. van Foreest, Mr. J. Boreel de Mauregnalt, Mr. J. v. Hoolwerf, A. Cromhout, Mr. Reep Verlooren, Jacob Binkhorst (de hoofdschout), P. C. Boon, J. v. Akerlaken en Mr. D. v. Foreest. Vier andere heren - niet uitgewezenen - weigerden hun medewerking: P. Schagen, A. Cromhout, Mr. Reep Verlooren, J. v. Akerlaken 1).
Pas om twee uur vertrokken de geconstitueerden weer, na volledig hun zin gekregen te hebben. 't Was duidelijk, dat men bezweek voor de militaire dreiging buiten.

Daar het bovengenoemde comité van uitvoering niet zeker was, dat de prinsgezinde regenten voor het vlagvertoon der opgesomde troepen zouden buigen, dirigeerden ze nog eenheden van 't vliegend leger uit Monnikendam, Oosthuizen en Purmerend naar Hoorn. Deze mensen kwamen om drie uur de stad binnen door de Westerpoort; zij behoefden echter geen dienst meer te doen en werden doorgestuurd naar Hoogkarspel. Jammer van de prachtige vertoning, die langs Breed, Noord, Rode Steen, Ledig Erf, achter 't stadhuis langs, Kerkstraat, Nieuwstraat, Achterstraat naar de Koepoort trok. Een stoet van 317 personen was door Hoorns straten gegaan. Voorop eenentwintig man cavallerie, dan de Heren van de Commissie van Defensie te voet, vervolgens twee stukken kanon door paarden getrokken en begeleid door kanonniers, daarna 225 gewapende vrij-corporisten met veertig officieren, zeven tamboers en vijf pijpers en ten besluite twee artilleriewagens. Deze optocht moest toch wel indruk maken! Maar zoals gezegd, 't was al niet meer nodig.

1) Van Voorst noemt de namen van de heren J. v. Akerlaken, A. Cromhout en Mr. Reep verlooren dubbel. Zij zouden burgemeester Van Hoolwerf hebben geassisteerd, doch ook hun medewerking hebben geweigerd. Waar slechts één persoon in de Raad de genoemde namen droeg, is hier kennelijk een vergissing in het spel. Gelet op hun antecedenten behoort de heer J. v. Akerlaken vermoedelijk tot de helpers en de beide andere heren zullen tegenstemmers zijn geweest.