Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van rijmen en dichten (6)

Gedreven door "de natuurlyke zucht, zyne rym-gedachten op Hoorns vermakelyke wandeldreven, welbeplante hooven, en sierlyke laanen, aan de druk-pers over te geven, en zoo het licht te doen zien", beschreef hij zijn wandeling in niet minder dan 244 tienregelige coupletten, waarvan ik er enkele zal weergeven, mij daarbij in hoofdzaak bepalend tot die verzen, waarin ook thans nog bekende plekken worden genoemd.
Het gedicht is getiteld:

Hoorns Buiten-Singel.

Hoorns Buiten-Singel.

Doen toon en woordkeus van de dichter ons thans wat gezwollen aan, het zij hem gaarne vergeven. Ook zijn escapades op het gebied der historie zijn niet van een zekere vrijmoedigheid ontbloot en zo laten wij de poging, Hoorn's naamgeving te achterhalen, liever voor 's dichters rekening, waar hij zegt:

"d' Aloudtheidt schonk aan haar de naam
Van Hoorn, zinspelende geheeten,
Op de Overvloedt, die hier te zaam
Met heuren schat was neêr gezeeten:
Een Stadt in 's weereldts rol en boek
Bekent voor Hollandts Zuivelhoek."