Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Van rijmen en dichten (12)

maar ten slotte is het:

"Ik trêe dan voort de Koepoort in
Wie dat er blyft, of wil vernachten,
Dat geeve ik ieder naer zyn zin;
Ik weet myn Vrouw zal ons verwachten:
Doch schoon zy (redelijk van geest)
Heur taai gedult quam af te leggen,
Door dien wy lang zyn uytgeweest;
Wy zullen haar goên avondt zeggen,
En knort zy eens by dit geval,
't Is van geen duur; wy zyn 'er al.

Zie daar: de taafel is gedekt,
En hier zyn stoelen, daar staan muylen
Dit na-schoft heeft een' dach verstrekt;
Aai zit ter neêr, en wilt niet pruylen:
De ruste veel genoegen geeft,
Wanneer vermoeitheidt door de leeden,
Door bloedt en aders heenen streeft,
Zulks leert ervarentheidt en reeden;
Hier by kan niet ondienstig zyn
Een frissche dronk van goede wyn.

Edoch vermoeitheidt! ja de rust,
En ook genegentheidt tot slaapen,
Bedwelmen spraak, en oogenlust,
Om meerder vreugt te kunnen raapen:
Wel aan de kost op taafel staat,
Men spyzige eer het wordt te laat."

"Ik ben Reynier Westerop, Hoorns burger. Myn ouders, Gerret Gerretsz. Westrop, weduwnaar, komend van Amsterdam en Liefie Reynders, jongedochter, wonende te Hoorn op de Nieuwendam, traden in ondertrouw te Hoorn op 10 Maart 1663 en kregen attestatie om buiten Hoorn te trouwen, te weten op 25 Maart 1663. Ik zelf woonde in 1683 te Hoorn op de Varcke-marckt en trad daar in ondertrouw op 18 September van dat jaar met Lysbet Isaacks, jongedochter, eveneens wonende te Hoorn, op de Bierkay. Wy zyn getrouwd in de Gereformeerde kerk door Ds. Swalmius. In die zelfde kerk zyn onze zes kinderen gedoopt.
Myn vrouw is overleden.
In 1694 woonde ik in de Trommelstraat.
Op 24 Oktober van dat jaar hertrouwde ik met Barentje Jacobs, jongedochter van Hoorn, wonende in de Kruysstraat.
Myn tweede vrouw schonk my nog vier kinderen."

Wij zijn heer Westerop dank verschuldigd voor zijn geleide op de wandeling. Hij heeft zijn plaats in onze 24ste Bundel wel verdiend. Had hij kunnen weten, dat na 230 jaren het areaal, dat hij omwandelde, grotendeels zou zijn volgebouwd, zijn trots op zijn woonstad zou er te groter om zijn geweest.
Moge in de 124ste Bundel, wanneer Hoorn haar volgend eeuwfeest viert, een nieuwe dichter op even waardige wijze Hoorns BuitenSingel opnieuw bezingen!


D. NIEUWPOORT.

Reynier Westerop overleed te Hoorn op 8 september 1730 en werd begraven in de Grote Kerk, noordzijde, graf 455.
De gegevens betreffende zijn persoon danken wij aan de heer Mr. J. W. Groesbeek, Rijksarchivaris te Haarlem.

Geraadpleegd werden:
Dr. J. Prinsen J.Lzn.: Handboek tot de Nederlandse Letterkundige Geschiedenis.
J. de Vries: Pelgrimages naar Oude Plekjes en Oude Tijden.
Dr. J. van Vloten: Koren-Bloemen. Nederlandsche Gedichten van Constantin Huygens.
G. Kalff: Het lied in de Middeleeuwen.
Encyclopaedie WinkIer Prins.