Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Hoorn; functies en perspectieven (14)

III. Perspectieven

"In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal."
Deze veel gebruikte en nog meer misbruikte zegswijze is van toepassing op elke beschouwing als hierna in dit artikel wordt geleverd. Want wie in het tegenwoordige Hoorn speurt naar de groeikrachten om door extrapolatie daarvan de toekomst te verkennen, loopt steeds gevaar die krachten te over- of te onderschatten dan wel sommige ervan over het hoofd te zien. Schrijver dezes is zich dit gevaar bewust. Dat hij toch dit artikel laat verschijnen, berust op de overweging, dat het de lezer wellicht stimuleert tot verbetering en aanvulling van de erin geschetste perspectieven, en voorts dat het na een aantal jaren een terugblik vergemakkelijken kan.
Een samenvattend beeld van de stad Hoorn heden ten dage toont ons een bestaansbasis, waarvan de streekverzorging nog meer dan de helft uitmaakt.

Als in zovele secundaire en tertiaire centra bestaat ook hier ten aanzien van het behoud in dezelfde vorm van deze regionale verzorging een aanmerkelijke onzekerheid. Hier schijnt zelfs een afbrokkelen naar werkgelegenheid duidelijk aanwijsbaar. Inmiddels is deels uit de streekverzorgende functie, deels daarbuiten om een stuwende nijverheid ontstaan. Het aandeel van deze nijverheid in het totaal der stuwende bedrijfstakken bedroeg in het jaar 1947 25%, maar toont sindsdien expansie. De landbouw, die na 1930 vrij aanzienlijk groeide, doch thans de grenzen van haar ontwikkeling genaderd is, en de visserij, die zich als overblijfsel van die op de open Zuiderzee tot op heden heeft weten te handhaven, maar hoogstwaarschijnlijk in de naaste toekomst wordt bedreigd door de aanleg van de Markerwaard, zijn voor de stuwing van het economische leven in de stad relatief van weinig betekenis.

Het is niet te verwachten, dat de huidige structuur ongewijzigd zal voortbestaan. Voor de categorie landbouw en visserij tezamen en ook voor die van de streekverzorging ligt vermoedelijk geen belangrijke absolute uitbreiding meer in het verschiet. Deze kan uitsluitend tegemoet gezien worden van de stuwende nijverheid, die de streekverzorging zal kunnen overvleugelen. De eventuele groei van de stad is daarmede praktisch geheel afhankelijk geworden van die van de stuwende nijverheid. In het onderstaande zullen de verschillende functies nader in beschouwing worden genomen.