Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Een blik in de toekomst (2)

Zoals een mensenleven, zo is ook het leven dezer stede geweest, rijk aan op- en neergang, rijk aan belevenissen, maar toch een gestadige groei, een blijven op de plaats welke zij veroverde. Niet in die zin dat haar betekenis relatief dezelfde bleef, doch wel dat zij bleef als stad, als centrum van een wijde omgeving, als een stad met allures, schoon van aanzien, toonaangevend voor haar omgeving. En boven alles het bewijs leverend, dat de wil om te leven haar ook dit leven gaf.
Het heden doet ons zien, dat na een lange periode van betrekkelijke rust en consolidatie der gegroeide positie na de gouden eeuw zich in de dertiger jaren langzaam een zich oprichten en uitgroeien valt waar te nemen om dan, reeds direct na het einde van de tweede wereldoorlog, zich gereed te maken voor de sprong naar de toekomst.

Stichting voor bejaarden "Truijdemanhof"

Stichting voor bejaarden "Truijdemanhof"

Dit is het beeld van heden; een zeer snelle ontwikkeling van de bebouwde kom, een toeneming van de bevolking, voortgaande industralisatie, zich bewust weten van haar taak als centrumgemeente welke alom tot uiting komt, niet het minst in de scholenbouw en de uitbreiding van het aantal en de soort der inrichtingen van onderwijs.
Wij zullen de lezer niet vermoeien met statistische gegevens, prognoses of op theoretisch wetenschappelijke basis verkregen cijfers.
Wel menen wij te moeten wijzen op het inwonertal in de achter ons liggende jaren, reële getallen dus.
Deze cijfers zijn als volgt:

1900:
1910:
1920:
1930:
1940:
1950:
1957:
10804
11060
11492
12049
12988
14552
15607

Hieruit blijkt, dat de toename van het aantal inwoners langzaam maar gestadig plaats had.
In de eerste 10 jaren dezer eeuw bedroeg deze groei 256 inwoners, van 1910 tot 1920 bedroeg deze 432,
van 1920 tot 1930 bedroeg deze 553,
van 1930 tot 1940 bedroeg deze 939,
van 1940 tot 1950 bedroeg deze 1564
en tussen 1 januari 1950 en 1 januari 1957 had een toename plaats van 1055 inwoners.