Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Van Foko tot Oude Rosmolen: sterren stralen overal (5/7)

Om het restaurantbedrijf te kunnen uitbreiden werd dit pand, vroeger voorzien van een fraaie gevel, daterende uit de zeventiende eeuw, zo bleek uit een door het Westfries Museum ingesteld onderzoek, aangekocht. Wie zich de voormalige toestand van het betrokken pand nog kan herinneren weet dat realisering van de plannen van de heren geen simpele zaak was. Maar omdat de aanhouder pleegt te winnen kwam alles tòch voor elkaar. Arie Koning vond een ander onderkomen, het gezin Mels een andere woning. Toen was het pand dus helemaal disponibel om te werden verbouwd. Architect Koorn kreeg opdracht de plannen uit te werken, waarna het werk werd gegund aan de firma Kaat.

Het pand hoek Duinsteeg - Nieuwe Noord is in oude luister hersteld. Het pand hoek Duinsteeg - Nieuwe Noord is in oude luister hersteld. "Statiefoto" ter gelegenheid van de officiële opening op 18 januari 1955, in de sneeuw. Met in het midden - zonder jas - Chris Kolder tussen mevrouw en burgemeester Canneman. Achter Kolder aannemer Kaat. Derde van links - met stok Hoorns monumentenman nummer één, Joh. Chr. Kerkmeijer. Alle foto's: Fokoarchief

De verbouwings- en restauratiewerkzaamheden namen anderhalf jaar in beslag. En in die tijd is er vrijwel geen steen op de andere gelaten. De gevel aan het Nieuwe Noord, die aan het einde van de vorige eeuw ernstig was verminkt, werd in oude luister hersteld. Kerkmeijer gaf daarbij de nodige deskundige adviezen. De gemeente Hoorn subsidieerde de restauratie van de gevel: een prachtige aanwinst voor Hoorns bezit aan historische architectuur.
Het inwendige van het pand onderging eveneens een metamorfose. De cafetaria werd uitgebreid en voorzien van nieuw meubilair en verlichting. De hoofdingang werd gesitueerd in de Duinsteeg. Een bijzonder fraaie ijzeren trap, vervaardigd door siersmid Wim van Rijn, leidde naar de etage waar een ruime vergaderzaal werd ingericht. Op deze etage bevonden zich eveneens de keuken en de bakkerij-afdeling, beide uitgerust met de voor die tijd modernste apparaten. Gerrit Fonk ging daar de scepter zwaaien, bijgestaan door ene Hollander, die voordien werkzaam was als cuisinier bij de KLM. Op de begane grond, aan het Nieuwe Noord, werd het restaurant "De oude Rosmolen" ingericht. Vroeger was er in dit perceel een bakkerij met een maalderij gevestigd. De molen werd aangedreven door en paard en werd derhalve "rosmolen" genoemd. Waarmee de naam is verklaard.

Constant Fonk (toen 7 jaar) mocht de sleutel van restaurant "De Oude Rosmolen" aan burgemeester Canneman overhandigen. Constant Fonk (toen 7 jaar) mocht de sleutel van restaurant "De Oude Rosmolen" aan burgemeester Canneman overhandigen. Vl.n.r. Chris Kolder, mevr. Fonk-Kolder, Gerrit Fonk en de 12-jarige Yvonne Fonk.

Op dinsdag 18 januari 1955, 's ochtends om klokke elf, werd in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden het nieuwe Foko-restaurant "De Oude Rosmolen" door burgemeester Canneman officieel geopend. Hem werd daartoe de sleutel van de nieuwe deur in de voorgevel aan het Nieuwe Noord aangeboden door de 7-jarige Constant Fonk, het zoontje van een der directeuren. Constant werd daarin bijgestaan door zijn zusje, de 12-jarige Yvonne. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door deken P.L.V. van der Meer, wethouder Kaldenbach, mr. P.C. Avis namens de VVV, de heren Kerkmeijer en Nootenboom namens "Oud Hoorn", drs. Taco Mulder, conservator van het Westfries Museum, de heer Kaat die het werk uitvoerde en vele anderen. Na de opening namen allen plaats in het restaurant, waar de burgemeester met nadruk wees op het belang van deze feestelijke gebeurtenis voor de locale samenleving. Hij stelde dat de families Fonk en Kolder een leven van hard werken bekroond hadden gevonden en dat de gemeente Hoorn een pand had teruggekregen dat op schitterende wijze was gerestaureerd. Deze wijze van monumentenzorg kon de spreker van harte toejuichen.

Het pand hoek Duinsteeg - Nieuwe Noord, vóór de in 1883 uitgevoerde "restauratie". Het pand hoek Duinsteeg - Nieuwe Noord, vóór de in 1883 uitgevoerde "restauratie".

Daarna was het woord aan de heer Kerkmeijer. Hij herinnerde eraan dat de gevel aan het Nieuwe Noord in 1883 verbouwd en lelijk verminkt werd. Over het gebouw zelf kon hij weinig vertellen, behalve dan dat er vanaf 1573 op deze plaats de vergaderingen werden gehouden van de Gecommitteerde Raden. Dat duurde tot 1634, toen het gebouw op de Roode Steen klaar was. De nu gerestaureerde gevel aan het Nieuwe Noord dateerde van 1635. De bouwfragmenten welke nog in de opnieuw opgetrokken gevel van 1883 aanwezig waren werden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Spreker moest bekennen dat hij, bij het horen van de restauratieplannen, zijn hart had vastgehouden. Maar hij moest nu toegeven, en deed dat ook van harte: "t is allemaal best verlopen. Hulde dus aan het adres van architect Koorn! En zeker ook aan het adres van aannemer Kaat!" Ook over het interieur bleek Kerkmeijer content. Toch gaf hij nog even een adviesje: "Hang niet te veel rommel aan de wand!". De heer Kerkmeijer overhandigde de directie, in zijn kwaliteit van voorzitter van "Oud Hoorn", een koperen doofpot.
De heer Piersma, indertijd chef van de heren Fonk en Kolder en steun en toeverlaat bij de eerste stappen op het artiestenpad, offreerde twee elektrische klokken.